Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) 2013 Aktiviteleri
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) 2013 Aktiviteleri

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında UN Women tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Programı”, yerel yönetimlerin, Kent Konseyi ve kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile beraber katılımcı bir model çerçevesinde çalışarak, yerel hizmet sunumlarını toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme (TCDB) prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

 

 


Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) 2013 Aktiviteleri

Tarih

Faaliyet

Ocak - Mayıs 2013

İhtiyaç Analizi, Hedef Grupların Belirlenmesi ve Kapasite Analizi

Bu çalışmanın amacı, TCDB çalışmalarının yerel planlama ve bütçeleme süreçlerinde uygulanabilmesi için, yerel yöneticilerin ve STK’ların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesidir. Eğitim ihtiyaç analizi ve kapasite değerlendirme çalışması bağlamında, yerel yöneticilere yönelik bir anket uygulanmış, yerel yönetimlerden temsilcilerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra, konu ile ilgili pek çok kurum temsilcisi ile görüşmeler yapılmıştır. Tüm pilot illerin performans dokümanlarının incelenmesinin yanı sıra, her il için kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar ve demografik bilgiler incelenmiştir.

 

Bu çalışmaların neticesinde, Haziran 2013 tarihinde geniş kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Raporda, TCDB çalışmaları için hedef grupların eğitim ihtiyaçları açıklanmış ve her ile ilişkin mevcut olanaklar ve zorluklar tespit edilerek bunlara yönelik tavsiyelere yer verilmiştir. Eğitim ihtiyaç analizi ve kapasite değerlendirmesi raporunun sonuçları doğrultusunda, TCDB eğitim programları gözden geçirilmiş ve yeniden planlanmıştır.

Haziran - Temmuz 2013

Performans İzleme Çerçevesinin Oluşturulması

İhtiyaç analizi ve kapasite değerlendirmesi sonuçlarının ışığında, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Programı’nın hedefleri ve göstergeleri yeniden düzenlenerek “Performans İzleme Çerçevesi” hazırlanmıştır. Performans İzleme Çerçevesi, UN Women’ın uygulamakta olduğu programın performansını düzenli aralıklarla izlemesini ve raporlamasını sağlamaktadır.

9 – 10 Eylül 2013: TBB

 

 

 

 

 

26 – 27 Ekim 2013: KSGM

Eğitici Eğitimleri

İhtiyaç Analizi’ndeki önemli tavsiyelerden biri, Eğitici Eğitimleri yapılarak bu konuda yetişmiş uzmanlar vasıtasıyla TCDB eğitimlerinin sürekliğinin sağlanması yönündedir. Eğitimin temel amacı, TCDB konusunda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) bünyesinde bir eğitici grubunun oluşturulmasının desteklenmesidir. Bu çerçevede, UN Women, 9-10 Eylül 2013 tarihlerinde TBB ve 26-27 Ekim 2013 tarihlerinde KSGM’ye yönelik TCDB Eğitici Eğitimi düzenlemiştir.

 

Eğitici eğitimlerinde, “TCDB’ye ilişkin temel kavramlar ve ilkeler”, “toplumsal cinsiyet analizi için araçlar”, “TCDB ve performans dokümanları”, “bütçeleme ve planlama döngüsünde TCDB”, “TCDB’yi uygulamaya koymak” konularının yanı sıra, TCDB eğitimlerinin nasıl verileceği de ele alınmıştır. Ayrıca, KSGM’ye yönelik yapılan eğitimde, katılımcılardan eğitim öncesi alınan istek doğrultusunda, merkezi yönetime yönelik TCDB çalışmaları konusu da ele alınmıştır.

 4 – 5 – 6 Kasım 2013

Pilot TCDB Eğitimi

UN Women, belediyelere yönelik ilk TCDB eğitimini Eskişehir’de 4-5-6 Kasım 2013 tarihlerinde Belediye yetkililerinin, Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Eğitimin birinci günü, Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri ve STK temsilcilerinden oluşan grup ile çalışılmış ve bu aktörlerin TCDB konusunda yapabileceği çalışmalar tartışılmıştır. İkinci günü, Belediye yetkilileri ile, Belediye’de yürütülebilecek TCDB çalışmalarının örnekleri, yöntemleri, prensipleri ele alınmıştır. Eğitimin son günü bu iki farklı hedef grup bir arada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde TCDB konusunda atılabilecek somut adımların neler olabileceğini tartışmışlar ve bu çalışmalar neticesinde “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için TCDB Taslak Yol Haritası”nı hazırlamışlardır. Eğitimin son oturumuna Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yılmaz Büyükerşen katılmış ve bu Yol Haritası katılımcılar tarafından kendisine sunulmuştur. Sn. Büyükerşen hazırlanan Yol Haritası’nın detayları hakkında Belediye yetkilileri ile müzakere etmiş ve bu çalışmaları desteklediğini belirtmiştir. Son olarak, katılımcılara Sn. Büyükerşen tarafından sertifikaları  verilmiştir.

Haziran 2013 – Mart 2014

Eğitim Programlarının ve Dokümanlarının Hazırlanması

UN Women tüm eğitim programlarını, hedef grubun ihtiyaç ve kapasitesini göz önüne alarak tasarlamaktadır. Bunun için, yukarıda açıklanan “Eğitim İhtiyaç Analizi ve Kapasite Değerlendirmesi” çalışmasının verilerinin yanı sıra, her eğitim öncesinde ilgili gruba yönelik olarak eğitim ihtiyaç analizi çalışması uygulanmaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda da eğitim programları gözden geçirilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir.

 

Eğitimlerde şu modüller bulunmaktadır:

  • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Giriş
  • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Analizi ve Araçlar
  • Belediyelerde Planlama ve Bütçeleme Sürecine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinin Entegre Edilmesi
  • Bütçe Döngüsünde TCDB Çalışmaları için Müdahale Noktaları
  • Belediyede Yürütülecek TCDB Çalışmalarının Planlanması
  • TCDB Eğitimlerine Yönelik Eğitim Tasarımı, Stratejileri ve Yöntemleri (Sadece eğitici eğitimi için)

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası