Sıkça Sorulan Sorular
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı(“Ortak Program” veya “BMOP”) Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli ve Ordu olmak üzere 11 ilde uygulanacak.

 

11 ilin seçiminde beş kriter göz önünde bulunduruldu:

a) İldeki yerel idarelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmiş olması

b) Toplumsal cinsiyet temalı benzer proje ve programlardaki tecrübesi

c) Yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyetle ilgili bir programda yer alma istekleri

d) İldeki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında toplumsal cinsiyet konularında mutabakatın varlığı

e) İlde toplumsal cinsiyet konusunda verilerin mevcut olması

 

Ortak Program, Eylül 2012-Eylül 2015 arasında 3 yıl süresince uygulanacak.

 

“Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı”, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak, kadınları ve kamuoyunu kadınların hakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla tasarlandı. Ortak Program’ın üç bileşeni bulunuyor:

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”sistemleri oluşturulmasına yönelik yerel çalışmalar. Bu çalışmalar sonucunda, yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun bir hale gelmesi hedefleniyor.

Sabancı Vakfı Hibe Programı” aracılığıyla yerel kurumlara hibe desteği verilecek. Program illerindeki kadın STK’ları geliştirecekleri projeler ile Hibe Programına başvuracaklar.

Mor Sertifika Programı” kapsamında lise öğretmenlerine Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından toplumsal cinsiyet eğitimleri verilecek. Ayrıca, yerel yönetimler ve STK’lar da toplumsal cinsiyet atölyelerinden yararlanacaklar.

 

Ortak Program Sabancı Vakfı’nın finansal desteği; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Sabancı Üniversite’sinin uygulayıcılığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle gerçekleşecek.

 

Sabancı Vakfı, hayata geçirdiği tüm program ve projelerde çok ortaklı yapıların daha iyi sonuçlar vereceğine inanarak hareket etmektedir. Tekil çabaların hiçbir kurumu kadınların insan hakları konusunda yeterli sonuçları almaya götüremeyeceği fikrinden hareketle bu Program’ın yürütülmesi için meşru ve etkin bir işbirliği arayışına girilmiştir. Birleşmiş Milletler kadın haklarının küresel ölçekte bir kalkınma hedefi ve bir insani gelişmişlik göstergesi olarak algılanabilmesi için ciddi çalışmalar yürüten ve tüm üye devletleri de bu yönde verdiği sözleri gerçekleştirmeye yönlendiren en meşru uluslararası örgüt olması sebebiyle beraber çalışmaya uygun görülmüştür. Birleşmiş Milletler üye devletlerin bu anlamdaki gelişmişliğini birçok çalışma ve uluslararası taahhüt ile güvence altına almaktadır. Son olarak 2011 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yayınladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ile ülkelerin bu konudaki performansını tespit etmeye çalışmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in tespit ettiği Milenyum Kalkınma Hedefleri’nden bir kısmı özel olarak kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgili hedeflerdir.

 

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ise küresel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisine dair standart ve normların tespit edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Un Women ayrıca bu norm ve standartların uygulanmasında üye devletlere teknik ve finansal alanlarda destek sağlamakta ve sivil toplum kuruluşları ile etkin işbirliklerinin geliştirilmesini desteklemektir. Bu sebeplerden ötürü, Sabancı Vakfı  UN Women’ın teknik destek ve uluslararası deneyimlerinden yararlanmak ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda büyük bir etki yaratmak üzere bu kuruluşla işbirliği yapmaktadır.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 2008 – 2013 yılları için hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nda belirlenen stratejilerden üç tanesi aşağıdaki gibidir:

 

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu’nun oluşturulmasına yönelik alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Ulusal ve yerel düzeyde kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere ilgili taraflarla işbirliğinin geliştirilmesi
  • Ülkemizde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması için hazırlık çalışmalarının başlatılması

 

Bu stratejilere uygun olarak tasarlanmış olan Ortak Programda;

· Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, faaliyetlere teknik bilgi ve tecrübe desteği sağlarken, yerelde elde edilen sonuçların, ulusal politika ve programlara yansıtılmasında katkıda bulunacaktır.

· Bunun yanı sıra, Ortak Program’ın hedef grubunda yer alan yerel idarelerin kurumsal kapasitelerinin en verimli şekilde geliştirilebilmesi, yukarıda belirtilen stratejilerde bahsedilen yerel düzeydeki işbirliği ve altyapının oluşturulması ve Ortak Program’ın yerelde sahiplenilebilmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden Program faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif destek alınacaktır.

· Yine Ortak Program bünyesinde yürütülecek olan Mor Sertifika Programı’nın en etkin şekilde öğretmenlere ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı da işbirliği içerisinde olan kurumlar arasında bulunmaktadır.

 

3 yıl için toplam desteğimiz 1.7 milyon dolar olacaktır.

 

Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP); 2006 – 2010 yılları arasında Sabancı Vakfı ortaklığı ve desteği ile yürütüldü.

 

Şimdi ikinci bir Ortak Program’a destek veriyoruz. BMOP’un yürütülmesine finansal destek vermenin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, strateji geliştirme ve genel koordinasyona katkının yanı sıra Hibe Programı’na teknik destek vereceğiz.

 

Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP); Sabancı Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Sabancı Üniversitesi ve 10 ülkenin Büyükelçiliklerinin ortaklığıyla 6 pilot ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van) 2006 – 2010 yılları arasında yürütüldü.

 

Sabancı Vakfı, BMOP’un yürütülmesine destek vermenin yanı sıra, Ortak Program’ın uygulandığı altı ilde 34 yerel projeye hibe verdi.

 

Pilot illerde, kadın ve kız çocuklarının hayat kalitesinin yükseltilmesine yönelik taahhüt belgesi olan “Yerel Eşitlik Eylem Planları” İl Genel ve Belediye Meclisleri tarafından onaylandı ve uygulamaya kondu. İllerde kurulan Eşitlik Birimleri ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen kararların alınması ve uygulanmasına öncülük etti.

 

Bu planlar kapsamında kadın ve kız çocuklarını ilgilendiren birçok konu alanına yer verildi. Örneğin: “Yerel Karar Mekanizmalarına Kadınların Katılımı”, “Kadın ve Kız Çocuklarının Gereksinimlerine Odaklanmış Kentsel Hizmetler”, Ekonomik Güçlenme ve Çalışma Hayatı”, “Eğitim ve Sağlık Hizmetleri”, “Göç ve Yoksulluk”, “Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma”.

 

Diğer yandan, Sabancı Vakfı Hibe Programı ile Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hayata geçirilmesine yönelik projeler desteklendi. Buna örnek olarak; kadınların iş hayatına katılmasını teşvik eden İzmir’de ev pansiyonculuğu eğitimlerini; Trabzon’da aşçılık eğitimlerini, Şanlıurfa’da ‘mahalle lideri’ olarak geliştirilen kadınların Kent Konseyi Kadın Meclisine üye olmasını verebiliriz.

 

Ayrıca, Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika Programı ile 2.144 öğretmen, öğrenci ve kadına toplumsal cinsiyet hakkında seminerler ve eğitimler verildi.

 

BMOP birçok açıdan özgün ve ilklerle dolu bir Program oldu. İlk defa Türkiye’deki tüm Birleşmiş Milletler kuruluşlarının aynı anda desteklediği bir Program oldu. Ayrıca BM kuruluşları ile ilk kez Devlet ve Özel Vakıf işbirliğini hayata geçirdi.

 

Son olarak ve belki de en önemlisi, İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle BMOP çerçevesinde, İzmir, Kars, Nevşehir, Trabzon, Şanlıurfa ve Van’da yapılan çalışmalardan yararlanılarak kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulama alanlarının yaygınlaştırılmasını istedi.

 

Ortak Program başarısı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından dünyada "En İyi Hak Eksenli Programlardan Biri” olarak seçildi.

 

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulamaya geçirilmesi amacıyla hazırlanan 34 projeden doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 300 bin kişi faydalandı.

 

Lise öğretmenleri arasında toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan Mor Sertifika Programı ile 2.144 öğretmen, öğrenci ve kadına toplumsal cinsiyet hakkında seminerler ve eğitimler verildi.

 

BMOP ile elde edilen sosyal etkiyi şu şekilde özetleyebiliriz:

  • BMOP sayesinde STK ve yerel yöneticiler aynı masaya oturmaya ve işbirliği yapmaya başladılar.
  • Hak temelli bir anlayış ve birlikte düşünme yaklaşımı gelişti.
  • Kent yönetimlerinde, hem STK’lar hem de yerel yöneticiler tarafından tüm sorunlar ve çözümlerin kadınları da ilgilendirdiği anlaşıldı.
  • Oluşturulan Eşitlik Komisyonları ve Birimleri sayesinde alınan her türlü kararda kadın merkezli, kadının hayata katılımını destekleyici bir tutum gözetilmeye başlandı.
  • Ayrıca yerelde STK’lar güçlendi. Yeni kadın örgütleri kuruldu. STK’lar planlı çalışmayı öğrendi, güçlerinin farkına vardı ve planlı hareket edildiğinde bir şeylerin kabul ettirilebildiğini gördü.

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası