Sıkça Sorulan Sorular
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Uygunluk Kriterleri

Yalnızca T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye'de yerleşik dernek*, vakıf**, kooperatif ve üniversiteler Hibe Programı’na başvurabilirler.

 

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, özel şirketler, ticaret ve sanayi odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları vb. Hibe Programı’na başvuru yapmak için uygun değildir. Ancak bu kurumlar proje ortağı olarak yer alabilirler.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında dernek, vakıf ve kooperatiflerin merkez veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na başvuru yapabilir. Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (Meslek Yüksek Okulları, araştırma merkezleri, fakülteler, vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.

 

Bir kurum proje sahibi olarak yalnızca bir başvuru yapabilir, fakat ortak olarak birden fazla başvuru yapması mümkündür.

 

Hibe programına bireysel başvuru yapılamamaktadır.

 

*Dernek statüsünde olan Federasyon ve Konfederasyonlar Hibe Programı'na başvuruda bulunabilir.

 

**T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün taşradaki faaliyetlerini yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu kapsamda değerlendirilmemekte ve Hibe Programı'na başvuruda bulunamamakta ancak ortak olabilmektedir.

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenecek projelerin hedef kitle, konu başlıkları ve çözüm yaklaşımları hakkındaki detaylı bilgiler için Proje Başvuru Rehberi'ni inceleyebilirsiniz.

 

Başvuru sahiplerinin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için, başvuru sürecinde, spesifik proje faaliyetlerinin uygunluğu hakkında ön görüş verilmemekte, yönlendirme yapılmamaktadır.

Hibe Programı kapsamında, altyapı çalışmaları veya büyük ölçüde kalıcı eser/bina yapımı ve donanım teminine odaklanan projeler desteklenmeyecektir. Bunun dışında kalan diğer türde donanım talepleri varsa, sunulan projenin gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahip olmalı ve sabit kıymet ve demirbaş alımları proje bütçesinin %10’unu geçmemelidir.

 

Bunun dışında sadece bir araştırma çalışması olarak kurgulanan projeler de Hibe Programı kapsamında desteklenmemektedir. Bu yöndeki talepler, ancak araştırma çalışması daha kapsamlı bir projenin bir parçası olarak kurgulandığında kabul edilebilmektedir.

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında bir projeye en az 50.000 TL, en fazla 100.000 TL hibe verilecektir.

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında dernek, vakıf ve kooperatiflerin merkez veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na tek bir başvuru yapabilir.

 

Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (Meslek Yüksek Okulları, araştırma merkezleri, fakülteler vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.

 

Bir kurum proje sahibi olarak yalnızca bir başvuru yapabilir, fakat ortak olarak birden fazla başvuru yapması mümkündür.

Toplumsal Gelişme Hibe Programı'na hangi kurumların başvurabileceği, Proje Başvuru Rehberi'nin "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" ile ilgili bölümünde açıklanmakta; kurumun kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kriter bulunmamaktadır.

Dernek, vakıf ve kooperatiflerin merkez veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na tek bir başvuru yapabilir. Şubeler tarafından yapılan başvurular ön değerlendirmeyi geçmeleri durumunda ek belgeleri arasında merkezden alınmış bir onay mektubu iletmeleri gerekmektedir.

 

Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (Meslek Yüksek Okulları, araştırma merkezleri, fakülteler vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.

Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programı'ndan hibe almış olmanız Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurmanıza engel teşkil etmez.

 

TGHP kapsamında kurumlar en fazla 3 yıl üst üste desteklenebilir.

Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programı'ndan başka bir başvuru için almış olduğunuz red cevabı bu programa başvurmanıza engel teşkil etmez.

Eş finansman şartı yoktur. Kurumlar bütçelerinin tamamını Sabancı Vakfı’ndan talep edebilirler.

 

Eş bir finansman olması durumunda, katkısı projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olamaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz. Örneğin:

 

• Projenin toplam bütçesi 100.000 TL ise Sabancı Vakfı’ndan istenecek tutar 80.000 TL’den az olmamalıdır.

Toplumsal Gelişme Hibe Programı dışında yürüttüğünüz diğer projeler için farklı kurumlardan destek alıyor olmanız, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında yaptığınız başvuru için herhangi bir engel teşkil etmez.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında yaptığınız proje başvurunuz için eş bir finansman olması durumunda, diğer kurumun katkısı projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olamaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz.

Hayır, hedef kitlenin T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Ancak projenin temel faaliyetleri Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Projeler, örgün eğitimin özel eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinden birine veya birkaçına yönelik olabilir.

Hibe Programı'na yalnızca Türkçe başvurular kabul edilmektedir.

 

Yürürlükte Olan Projeler

Hayır, Toplumsal Gelişme Hibe Programı önceden belirlenmiş bir süreci takiben, kriterlerine uygun projeleri desteklemektedir.

Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tüm proje sürecini kapsamalıdır. Ancak, Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan yararlanan ve 12 aylık uygulama süresinin sonunda, Sabancı Vakfı tarafından çok başarılı bulunarak devam etmesinde yarar görülen projelerin devamı için, bir sonraki yıl, yeniden Hibe Programı’na başvuru yapılabilir.

Evet, başvuru kriterlerine uygun olduğu sürece yürürlükte olan projelerin devamı için Hibe Programı'na başvuruda bulunmak mümkündür.

 

Kurumlar Arası Ortaklıklar

Sabancı Vakfı, farklı alanlarda çalışan STK’ların birbirleriyle, uluslararası kuruluşlarla, kamu ve özel sektörle ortaklıklarını teşvik etmekte; Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek vermektedir.

 

Projeyi yürütecek kurum Toplumsal Gelişme Hibe Programı'na uygun gördüğü ortakla başvuruda bulunabilir. Ortaklık ilişkisinde aranan bazı özellikler aşağıdaki gibidir:

• Ortakların projenin uygulanmasında önemli rollerinin olması

• Ortakların proje kapsamındaki görev tanımlarını bilmeleri ve projede yerine getirmeleri

• Yürütücü kurumun ortakları belirli aralıklarla proje gelişmeleri hakkında bilgilendirmesi • Yürütücü kurumun proje değişiklikleri konusunda ortakların görüşlerini alması

• Ortakların Sabancı Vakfı ile yapılacak görüşmelere aktif katılım sağlamaları

 

Hayır, projeyi yürüten kurum, fonları kendisi yönetmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları, bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler projeye ortak olabilirler, ancak projeyi yürüten sivil toplum kuruluşları hibe fonlarını bu kurumların hesaplarına aktaramazlar.

 

Kurumunuz hem kendi adına başvuruda bulunabilir, hem de başka bir başvurunun ortakları arasında bulunabilir. Bu durum değerlendirme aşamasında iki kurum için de engel teşkil etmez. Sabancı Vakfı, farklı alanlarda çalışan STK’ların birbirleriyle, uluslararası kuruluşlarla, kamu ve özel sektörle ortaklıklarını teşvik etmekte; Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projeleri desteklemektedir.

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilmesinin amaçlarından biri farklı kurumların işbirliğini teşvik etmektir. Bu nedenle projeye dahil olan her kurumun kendi tüzel kişiliği olması beklenmektedir. Aynı tüzel kişiliği paylaşan farklı şube, birim ya da fakülteler aynı projede başvuran ve ortak olarak yer alamazlar. Ancak birlikte çalışmalarında sakınca yoktur.

 

Proje ortağının proje için yapacağı harcamalara bütçede eş finansman olarak yer verilebilir.

 

Bu harcamalar bütçede katkı kaynağı olarak diğer seçeneği işaretlenerek gösterilebilir. Ancak bu katkı projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olmaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz.

 

 

 

Proje Hazırlığı Süreci 

Projenizi yazmaya başlamadan önce Sabancı Vakfı web sitesini ve Toplumsal Gelişme Hibe Programı sayfasını dikkatle inceleyiniz. Proje Başvuru Rehberi’nde bulunan uygunluk kriterlerini, öncelikleri ve başvuru sürecine yönelik açıklamaları mutlaka dikkate alın. Başvuru Formu’nda bulunan soruları dikkatle okuyup sorulara net, açık ve doğrudan cevaplar verin. Başvuru Formu’nda yer alan “Faaliyet Planı” bölümündeki örneği mutlaka inceleyin.

 

Projenizi yazarken Proje Başvuru Rehberi’nden yararlanabilir, ayrıca aşağıdaki kaynakları da inceleyebilirsiniz:

(*) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

(*) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

(*) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

(*) Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Yönelik Sözleşme

(**) Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

(***) Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

(***) Sivil Toplum Örgütleri İçin Kampanya Hazırlama Rehberi 

* Bu belgeler "Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi"nden alınmıştır.

** Bu belge Avrupa Konseyi’nden alınmıştır.

*** Bu belgeler "Sivil Toplum Geliştirme Merkezi"nden alınmıştır. (www.stgm.org.tr)

 

Yukarıdaki kaynakların yanı sıra, projenizin çözümlemeye çalıştığı sorunla ilgili mevcut istatistikler ve yayınlara da göz atmanızı, projenizin amacı ve uygulama yöntemini güncel çalışmalarla ilişkilendirmenizi öneririz.

 

• Proje Yöneticisi; proje kapsamında projenin genelini koordine eden ve yönetiminden sorumlu kişidir.

• Proje Çalışanı; proje kapsamında uygulanan faaliyetlerde sürekli olarak görev yapan kişi/kişilerdir.

• Danışman; proje kapsamında belirlenmiş bir veya birden fazla faaliyeti gerçekleştirmek için ve/veya belirli bir konuda uzmanlığını katmak üzere çalışan kişidir.

 

Başvuru şube, birim ya da araştırma merkezi (üniversiteler için) tarafından yapıldıysa başvuru formunun “kurumsal bilgiler” bölümüne kendi bilgilerini girmesi gerekmektedir.

 

Formun ilgili bölümündeki "tam zamanlı" ve "yarı zamanlı" ifadeleri, kurumun maaş karşılığında çalışan personeli için kullanılmaktadır. Kurumun gönüllü çalışanları, çalışma süreleri ne olursa olsun, "gönüllü" kategorisinde değerlendirilmelidir.

 

Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerde görev alacak personelin, aynı zamanda herhangi bir kurum/kuruluş veya başka bir projede de çalışıyor olması, tek başına bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak, personelin projeye ne kadar zaman ayıracağı konusunda başvuruda belirtilen sürelere, uygulama aşamasında sadık kalınması gerekmektedir. Dolayısıyla, projede "tam zamanlı" olarak görev alacağı belirtilen bir kişinin, aynı zamanda başka bir projede görev alması fiilen mümkün olmayacaktır.

 

Proje personelinin ücretleri konusunda herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Ancak proje bütçesi değerlendirilirken, bütçenin gerçekçi olması (kurumun mali kapasitesi ve proje fikrinin uygulanabilirliği açısından), donanım ve insan kaynakları kalemlerinin bütçenin genel dengesi gözetilerek oluşturulmuş olması, bütçede yer verilen masrafların projenin amacı ve faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir olması önemli olacaktır.

 

Kurum bütçesi, gelir-gider bilanço tablosu ve faaliyet raporunu yalnızca ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerinin Sabancı Vakfı'na iletmesi beklenmektedir.

 

Başvuruyu kurumun şubesi yapmış ise şubenin kendi bütçesi, gelir-gider bilanço tablosu ve faaliyet raporunu göndermesi gerekmektedir. Bununla birlikte Sabancı Vakfı projeyi değerlendirme aşamasında gerekli görürse ek bilgiler talep edebilmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerinin yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ayrıca ıslak imzalı ve kaşeli proje başvuru formu, ıslak imzalı ve kaşeli proje ortaklık formu, kurumun resmi senedi veya tüzüğü, kurumun imza sirküleri, kurumun en üst düzey yöneticisinin özgeçmişi ve önerilen proje yöneticisinin özgeçmişi ve iş tanımını göndermesi gerekmektedir.

 

Proje kapsamında görev alacak proje çalışanları İş Kanunu'na tabi olacağından, başvuran kurumun yasal prosedür çerçevesinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir.

 

Başka bir kurumda SGK'lı olarak çalışan ve projede bir seferlik ya da belirli aralıklarla desteğine ihtiyaç duyulan kişilerin ödemeleri ise serbest meslek makbuzu ya da gider pusulası ile gerçekleştirilebilir.

 

Projenin plan aşamasında projede görev alacak kişilerin olabildiğince netleştirilmesi değerlendirmenin daha kapsamlı yapılmasına imkan tanır. Bu nedenle önerilmektedir. Ancak saha çalışması henüz yapılmadığından görev alacak kişilerin belirlenememesi gibi projeye has bazı nedenler varsa, bu durum tek başına bir engel teşkil etmez.

 

 

 

Başvuru Süreci

Kayıt aşamasını tamamladıktan sonra e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderilmektedir. E-postada iletilen linke doğrulama kodunu girmeniz ve hesabınızı aktive etmeniz gerekmektedir.

 

Kayıt olurken verdiğiniz e-posta adresine aktivasyon e-postası ulaşmadıysa "junk" ve "spam" posta kutularınızı kontrol ediniz. Doğrulama kodunuz e-posta kutularınızın hiçbirinde yoksa, e-posta adresini kayıt sırasında eksik/hatalı vermiş olabilirsiniz veya farklı bir sorun çıkmış olabilir. Tekrar kayıt yapmanızı öneririz.

 

Lütfen doğrulama kodunuzu giriş sayfasında kullanırken kopyala-yapıştır yöntemini dikkatli kullanınız. Doğrulama kodunun önünde ve arkasındaki boşlukların kopyalanması durumunda sistem hata verecektir. Sisteme, doğrulama kodunuzu doğru kopyalamaya dikkat ederek giriş yapmanızı öneririz.

 

Hesap doğrulama adımını tamamladıktan sonra proje kodunuz ayrı bir e-posta ile tarafınıza iletilecektir. 

 

Değerlendirme sonuçları hakkında bilgi edinebilmeniz için Hibe Programı başvuruları kapanana kadar proje kodunuzu ve şifrenizi saklamanızı öneririz.

 

Online Proje Başvuru Formundaki tüm bölümleri tamamladığınızdan ve Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı’nı sisteme yüklediğinizden emin olduktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan "Kontrol Et & Yolla" butonuna tıklamanız gerekir. Bütün bu işlemlerin sonunda proje başvurunuzun tamamlandığına dair ekran karşınıza çıkacak ve başvuru süreciniz tamamlanmış olacaktır. Bu aşamada Sabancı Vakfı’na iletmeniz gereken ek bir evrak bulunmamaktadır.

 

En üst düzey yetkili, dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Kurumunuzun kuruluş yapısına göre en üst düzey yetkili organ, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Mütevelli Heyeti, Etik Kurulu ya da Rektörlük olabilmektedir.

 

Proje başvuru kararı için belirlenmiş bir şablon bulunmamakla birlikte:

 

Üniversiteler için yönetim kurulu kararı ya da rektörün imzalı onay mektubunun,

Dernek, vakıf ve kooperatifler için yönetim kurulu kararı ya da ilgili kararın karar defterindeki sayfasının kopyasının sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Yalnızca kurum başkanının imzasını taşıyan dilekçe, mektup ya da kararlar yeterli olmayacaktır.

 

Böyle bir durumda Rektörlüğün her proje başvurusu için ayrı Proje Başvuru Kararı’nın yüklenmesi yeterlidir. Rektörlük imzalı ayrı bir onay belgesine gerek yoktur.

 

Hayır, başvurunuzun ilk aşamasında yalnızca online sistem üzerinden başvurunuzu, Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararını da ekleyerek iletmeniz gerekmektedir. Kurumuzla ilgili diğer evraklar, ancak ön değerlendirmeyi geçtiğinizde sizden istenecektir.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı değerlendirme süreci 3 aşamadan oluşmaktadır.

 

• Ön elemede bilgi ve belgelerin uygunluğu ve tamlığı kontrol edilerek, uygun olmayan başvurulara geri bildirimler 8 Mayıs 2017 tarihinde e-posta ile yapılacak, ön elemeyi geçen projeler ön değerlendirmeye alınacaktır.

• Ön değerlendirme sonucunda uygun olan ve olmayan projelere bildirimler 23 Haziran 2017 tarihinde e-posta ile yapılacaktır.

• Ön değerlendirmeyi geçen projeler 10 Temmuz 2017 tarihine kadar ek belgelerini gönderecekler ve son değerlendirmeye alınarak sonuçlar 15 Eylül 2017 tarihinde açıklanacaktır.

 

Yukarıda belirtilen tarihlerde ayrıca, proje kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldığında, sistemden proje değerlendirme sonucu hakkında bilgi alınabilecektir.

 

Ön değerlendirmeyi geçen ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak projelerin sahiplerinin aşağıda listelenen belgeleri 10 Temmuz 2017 saat 17.00’ye kadar Sabancı Vakfı’nda olacak şekilde, Sabancı Vakfı, Sabancı Center, Kule: 2 Kat:15 34330, 4. Levent İstanbul adresine posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

 

• Islak imzalı ve Kaşeli Proje Başvuru Formu

• Islak imzalı ve Kaşeli Proje Ortaklık Formu

• Şube Başvurusu ise Merkez’den Alınmış Onay Mektubu

• Kurumun Resmi Senedi veya Tüzüğü

• Kurumun İmza Sirküleri

• Kurumun En Üst Düzey Yöneticisinin Özgeçmişi

• Proje Yöneticisi Özgeçmişi ve İş Tanımı

• Kurumun En Güncel Evrakları (2015 veya 2016)

 Kurum Bütçesi

 Gelir-Gider ve Bilanço Tablosu

 Faaliyet Raporu

 

Başvuru değerlendirme sürecinde Sabancı Vakfı gerek görürse başvuruda bulunan projelere alan ziyareti düzenler. Bu durumda, kurum önceden bilgilendirilerek, randevu alınır.

 

Sabancı Vakfı 28 Nisan 2017 tarihi itibarıyla başvuru almaya son verecektir. Sabancı Vakfı çalışanları ve uzmanlar tarafından alınan başvuruların sırasıyla ön eleme ve ön değerlendirilmesi yapılacaktır.

 

Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri 10 Temmuz 2017 saat 17.00’a kadar Sabancı Vakfı’na göndermesinin ardından projeler Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Yapılan son değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan projeler 15 Eylül 2017 tarihinde duyurulacaktır. Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2017 projeleri faaliyetlerine en erken 2 Ekim 2017 tarihinde başlayacak, faaliyetlerini en geç 28 Eylül 2018 tarihinde sonlandıracaktır.

 

Toplam hibenin %40’ı, kurum ile imzalanan protokolün ardından projenin başlamasını takiben 5 iş günü içinde; %40’ı kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %20’si ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

 

Sabancı Vakfı hibe almaya hak kazanan kurumlara proje yürütme sürecinde belirli aralıklarla alan ziyareti düzenler.

 

Başvuran kurumun finansal istikrarı projenin seçilebilmesi açısından tek başına belirleyici olmamakla birlikte, proje değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

 

 

 

Daha Fazla Bilgi 

Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilir, bu bölümde bulunmayan sorularınızı hibe@sabancivakfi.org adresine gönderebilir ve cevaplarınızın bir hafta sonra yine bu bölüme yüklenmesini takip edebilirsiniz. Sorularınızı, e-postanızın konu satırında proje kodunuz ile birlikte, sorunuzu tarif eden açıklamayı belirterek gönderiniz.

 

Tüm başvuru sahiplerine eşit davranmak adına sorulara direkt cevap verilmeyecektir. Sorunuzun cevabı bu bölümünde yer almıyorsa, bu bölüme bir hafta içinde eklenecektir. Eğer sorunuzun cevabı eklenmediyse, Sıkça Sorulan Sorular veya Proje Başvuru Rehberi’nde mutlaka cevabı bulunmaktadır.

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası