Sıkça Sorulan Sorular - Eski Sürüm
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

UYGUNLUK KRİTERLERİ

T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf*, kooperatif ve üniversiteler Hibe Programı’na başvurabilirler.

 

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları vb. projeye ortak olabilirler ancak başvuru yapmaya uygun olmayan bu kurumlar hibe fonundan doğrudan yararlanamazlar.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında bir kurumun merkezi veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na başvuru yapabilir. Şubelerin başvurusu ancak merkez ofisin onay ve imzası bulunması kaydıyla mümkündür.

 

Bir kurum proje sahibi olarak yalnızca bir başvuru yapabilir, fakat ortak olarak birden fazla başvuru yapması mümkündür. Üniversiteler de, rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (Meslek Yüksek Okulları, araştırma merkezleri, fakülteler, vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.

 

Hibe programına bireysel başvuru yapılamamaktadır.

 

*T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün taşradaki faaliyetlerini yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu kapsamda değerlendirilmemekte ve Hibe Programı'na başvuruda bulunamamakta ancak ortak olabilmektedir.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenecek projelerin hedef kitle, konu başlıkları ve çözüm yaklaşımları hakkındaki detaylı bilgiler için Proje Başvuru Rehberi'ni inceleyebilirsiniz. Başvuru sahiplerinin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için, başvuru sürecinde, spesifik proje faaliyetlerinin uygunluğu hakkında ön görüş verilmemekte, yönlendirme yapılmamaktadır.

 

Hibe Programı kapsamında, altyapı çalışmaları veya büyük ölçüde kalıcı eser/bina yapımı ve donanım teminine odaklanan projeler desteklenmeyecektir. Bu yöndeki talepler, ancak Hibe Programı'nın hedef ve öncelikleri ile uyumlu bir projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ise kabul edilebilmektedir.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında bir projeye en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL hibe verilecektir.

 

T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf, kooperatif ve üniversiteler Hibe Programı’na başvurabilirler.Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında bir kurumun merkezi veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na başvuru yapabilir. Şubelerin başvurusu ancak merkez ofisin onay ve imzası bulunması kaydıyla mümkündür.

 

Bir kurum proje sahibi olarak yalnızca bir başvuru yapabilir, fakat ortak olarak birden fazla başvuru yapması mümkündür. Üniversiteler de rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (Meslek Yüksek Okulları, araştırma merkezleri, fakülteler vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı'na hangi kurumların başvurabileceği, Proje Başvuru Rehberi'nin "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" ile ilgili bölümünde açıklanmakta; kurumun kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kriter bulunmamaktadır.

 

Bir kurumun merkezi veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na başvuru yapabilir. Şubelerin başvurusu ancak merkez ofisin onay ve imzası bulunması kaydıyla mümkündür.

 

Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programı'ndan hibe almış olmanız Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurmanıza engel teşkil etmez.

 

Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programı'ndan başka bir başvuru için almış olduğunuz red cevabı bu programa başvurmanıza engel teşkil etmez.

 

Eş finansman şartı yoktur. Eş bir finansman olması durumunda, katkısı projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olamaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz. Örneğin:

 • Projenin toplam bütçesi 200.000 TL ise Sabancı Vakfı’ndan istenecek tutar 160.000 TL’den az olmamalıdır.
 • Projenin toplam bütçesi 350.000 TL ise, bütçe tutarının %80’i (280.000 TL) Sabancı Vakfı tarafından verilebilecek en fazla hibe tutarını geçtiği için, böyle bir proje ile Hibe Programı’na başvuruda bulunulması mümkün değildir.

 

Kurumunuzun Toplumsal Gelişme Hibe Programı dışında yürüttüğü diğer projeler için farklı kurumlardan destek alıyor olmanız Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında yaptığınız başvuru için herhangi bir engel teşkil etmez.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında yaptığınız proje başvurunuz için eş bir finansman olması durumunda, katkısı projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olamaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz.

 

 

YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELER

Hayır, bu tip destekler Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamına girmez. Toplumsal Gelişme Hibe Programı önceden belirlenmiş bir süreci takiben, kriterlerine uygun projeleri desteklemektedir.

 

Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tüm proje sürecini kapsamalıdır. Ancak, Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan yararlanan ve 12 aylık uygulama süresinin sonunda, Sabancı Vakfı tarafından çok başarılı bulunarak devam etmesinde yarar görülen projelerin devamı için, bir sonraki yıl, yeniden Hibe Programı’na başvuru yapılabilir.

 

KURUMLAR ARASI ORTAKLIKLAR

Sabancı Vakfı, farklı alanlarda çalışan STK’ların birbirleriyle, uluslararası kuruluşlarla, kamu ve özel sektörle ortaklıklarını teşvik etmekte; Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek vermektedir.

Projeyi yürütecek kurum Hibe Programı başvuru kriterlerine uygun olduğu sürece, Toplumsal Gelişme Hibe Programı'na uygun gördüğü ortakla başvuruda bulunabilir. Ortaklık ilişkisinde aranan bazı özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Ortakların projenin uygulanmasında önemli rollerinin olması
 • Ortakların proje kapsamındaki görev tanımlarını bilmeleri ve projede yerine getirmeleri
 • Yürütücü kurumun ortakları belirli aralıklarla proje gelişmeleri hakkında bilgilendirmesi
 • Yürütücü kurumun proje değişiklikleri konusunda ortakların görüşlerini alması
 • Ortakların Sabancı Vakfı ile yapılacak görüşmelere aktif katılım sağlamaları

 

Hayır, projeyi yürüten kurum, fonları kendisi yönetmelidir. Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, kamu kurum ve kuruluşları, bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri ve yerel yönetimler projeye ortak olabilirler, ancak projeyi yürüten sivil toplum kuruluşları hibe fonlarını bu kurumların hesaplarına aktaramazlar.

 

Kurumunuz hem kendi adına başvuruda bulunabilir, hem de başka bir başvurunun ortakları arasında bulunabilir. Bu durum değerlendirme aşamasında iki kurum için de engel teşkil etmez. Sabancı Vakfı, farklı alanlarda çalışan STK’ların birbirleriyle, uluslararası kuruluşlarla, kamu ve özel sektörle ortaklıklarını teşvik etmekte; Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projeleri desteklemektedir.

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilmesinin amaçlarından biri farklı kurumların işbirliğini teşvik etmektir. Bu nedenle projeye dahil olan her kurumun kendi tüzel kişiliği olması beklenmektedir. Aynı tüzel kişiliği paylaşan şube, birim ya da fakülteler aynı projede başvuran ve ortak olarak yer alamazlar.

 

Proje ortağının proje için yapacağı harcamalara bütçede eş finansman olarak yer verilebilir.

Bu harcamalar bütçede katkı kaynağı olarak diğer seçeneği işaretlenerek gösterilebilir. Ancak bu katkı projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olmaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz.

 

PROJE HAZIRLIĞI SÜRECİ

Projenizi yazmaya başlamadan önce Sabancı Vakfı web sitesini ve Toplumsal Gelişme Hibe Programı sayfasını dikkatle inceleyiniz. Proje Başvuru Rehberi’nde bulunan uygunluk kriterlerini, öncelikleri ve başvuru sürecine yönelik açıklamaları mutlaka dikkate alın. Başvuru Formu’nda bulunan soruları dikkatle okuyup sorulara net, açık ve doğrudan cevaplar verin. Başvuru Formu’nda “Proje İçeriği” ve “Faaliyet Planı” bölümlerindeki örnekleri mutlaka inceleyin.

 

Projenizi yazarken Proje Başvuru Rehberi’nden yararlanabilir, ayrıca aşağıdaki kaynakları da inceleyebilirsiniz:

(*) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

(*) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

(*) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

(*) Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılılığın Tasfiye Edilmesine Yönelik Sözleşme

(**) Proje Hazırlama Kılavuzu

(**) Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

 

* Bu belgeler "Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi"nden alınmıştır.

** Bu belgeler "Sivil Toplum Geliştirme Merkezi"nden alınmıştır. (www.stgm.org.tr)

 

Yukarıdaki kaynakların yanı sıra, projenizin çözümlemeye çalıştığı sorunla ilgili mevcut istatistikler ve yayınlara da göz atmanızı, projenizin amacı ve uygulama yöntemini güncel çalışmalarla ilişkilendirmenizi öneririz.

 

 • Proje Yöneticisi; proje kapsamında projenin genelini koordine eden ve yönetiminden sorumlu kişidir.
 • Proje Çalışanı; proje kapsamında uygulanan faaliyetlerde sürekli olarak görev yapan kişi/kişilerdir.
 • Danışman; proje kapsamında belirlenmiş bir veya birden fazla faaliyeti gerçekleştirmek için ve/veya belirli bir konuda uzmanlığını katmak üzere çalışan kişidir.

 

Formun ilgili bölümündeki "tam zamanlı" ve "yarı zamanlı" ifadeleri, kurumun maaş karşılığında çalışan personeli için kullanılmaktadır. Kurumun gönüllü çalışanları, çalışma süreleri ne olursa olsun, "gönüllü" kategorisinde değerlendirilmelidir.

 

Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerde görev alacak personelin, aynı zamanda herhangi bir kurum/kuruluş veya başka bir projede de çalışıyor olması, tek başına bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak, personelin projeye ne kadar zaman ayıracağı konusunda başvuruda belirtilen sürelere, uygulama aşamasında sadık kalınması gerekmektedir. Dolayısıyla, projede "tam zamanlı" olarak görev alacağı belirtilen bir kişinin, aynı zamanda başka bir projede görev alması fiilen mümkün olmayacaktır

 

Proje personelinin ücretleri konusunda herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Ancak proje bütçesi değerlendirilirken, bütçenin gerçekçi olması (kurumun mali kapasitesi ve proje fikrinin uygulanabilirliği açısından), donanım ve insan kaynakları kalemlerinin bütçenin genel dengesi gözetilerek oluşturulmuş olması, bütçede yer verilen masrafların projenin amacı ve faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir olması önemli olacaktır. Talep edilecek hibe miktarı sahadaki tecrübe, yıllık bütçe, insan kaynakları (tam zamanlı çalışan, gönüllü, üye, vb) ve benzeri faktörler dikkate alınarak belirlenmelidir.

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında 14-29 yaş grubu kişileri hedef alan projeler "Genç" kategorisinde değerlendirilmektedir.

 

Kurum bütçesi, gelir-gider bilanço tablosu ve faaliyet raporunu yalnızca ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerinin Sabancı Vakfı'na iletmesi beklenmektedir.

Başvuruyu kurumun şubesi yapmış ise şubenin kendi bütçesi, gelir-gider bilanço tablosu ve faaliyet raporunu göndermesi gerekmektedir. Bununla birlikte Sabancı Vakfı projeyi değerlendirme aşamasında gerekli görürse ek bilgiler talep edebilmektedir.

Ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerinin yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ayrıca kurumun resmi senedi veya tüzüğü, kurumun en üst düzey yöneticisinin özgeçmişi ve önerilen proje yöneticisinin özgeçmişi ve iş tanımını göndermesi gerekmektedir.

 

Proje kapsamında görev alacak proje çalışanları İş Kanunu'na tabi olacağından, başvuran kurumun yasal prosedür çerçevesinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir.

Başka bir kurumda SGK'lı olarak çalışan ve projede bir seferlik ya da belirli aralıklarla desteğine ihtiyaç duyulan kişilerin ödemeleri ise serbest meslek makbuzu ya da gider pusulası ile gerçekleştirilebilir.

 

Projenin plan aşamasında projede görev alacak kişilerin olabildiğince netleştirilmesi değerlendirmenin daha kapsamlı yapılmasına imkan tanır. Bu nedenle önerilmektedir. Ancak saha çalışması henüz yapılmadığından görev alacak kişilerin belirlenememesi gibi projeye has bazı nedenlerden ötürü, bu durum tek başına bir engel teşkil etmez.

 

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

Kayıt olurken verdiğiniz e-posta adresine kullanıcı adı ve şifreniz ulaşmadıysa "junk" ve "spam" posta kutularınızı kontrol ediniz. Kullanıcı adı ve şifreniz e-posta kutularınızın hiç birinde yoksa, e-posta adresini kayıt sırasında eksik/hatalı vermiş olabilirsiniz veya sistemde bir sorun çıkmış olabilir. Tekrar kayıt yaparak yeni bir kullanıcı adı ve şifre almanızı öneririz.

 

Bu sorun, şifrenizi Online Başvuru Formu giriş sayfasında kullanırken kopyala-yapıştır yöntemini dikkatli kullanmamanızdan kaynaklanabilir. Şifrenin önünde ve arkasındaki boşlukların kopyalanması durumunda sistem hata verebilmektedir. Sisteme, şifrenizi doğru kopyalamaya dikkat ederek giriş yapmanızı öneririz.

 

Eksik belge olduğunda kontrol edebilmeniz ve değerlendirme sonuçları hakkında bilgi edinebilmeniz için Hibe Programı kapanana kadar kullanıcı adı ve şifrenizi saklamanızı öneririz.

Online Proje Başvuru Formu'nuzu ve diğer gerekli belgeleri Sabancı Vakfı’na gönderdikten 3 gün sonra, Online Proje Başvuru Formu'nu doldurmak için kullandığınız proje kodu ve şifrenizle sisteme giriş yaparak, belgelerinizin Sabancı Vakfı’na ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu yöntemle son başvuru tarihinden önce eksik kalan belgelerinizi tamamlama imkânınız olacaktır. Başvuru belgelerini, son başvuru tarihinden bir hafta önce (17 Şubat 2014 haftası) Sabancı Vakfı’na gönderenler, belgelerinin Sabancı Vakfı'na ulaşıp ulaşmadığını online sistemden kontrol edemeyebilirler.

3 Ocak 2014’te başvurulara açılanToplumsal Gelişme Hibe Programı 21 Şubat 2014’te başvurulara kapanacaktır. Ön elemede bilgi ve belgelerin uygunluğu ve tamlığı kontrol edilerek, uygun olmayan başvurulara geri bildirimler 17 Mart 2014 tarihinde e-posta ile yapılacak, Ön elemeyi geçen projeler ön değerlendirmeye alınacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun olan ve olmayan projelere bildirimler 11 Nisan 2014tarihinde e-posta ile yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen projeler son değerlendirmeye alınacak ve sonuçları da 2 Temmuz 2014 tarihinde mektupla yapılacaktır. Yukarıda belirtilen tarihlerde ayrıca, proje kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldığında, sistemden proje değerlendirme sonucu hakkında bilgi alınabilecektir.

 

Hayır, başvuru süreciniz ancak aşağıda listelenen belgelerin tamamı tek nüsha olarak son başvuru tarihinden önce Sabancı Vakfı’na ulaştığında tamamlanacaktır. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kurumun en üst düzey yetkilisinin imzaladığı Online Proje Başvuru Formu'nun Çıktısı
 • Ortak kurumların en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmış Proje Ortaklık Formu/Formları
 • Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı

Hem kurum hem de ortak yetkili/yetkililerinin imzaları için ıslak imza ve kaşe gerekmektedir.

 

En üst düzey yetkili, dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Kurumunuzun kuruluş yapısına göre en üst düzey yetkili organ, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Mütevelli Heyeti, Etik Kurulu ya da Rektörlük olabilmektedir. Kuruluş tüzüğünüzde belirtilen en üst düzey yetkili organın kararı yeterlidir.

Proje başvuru kararı için belirlenmiş bir şablon bulunmamakla birlikte kurumun en üst düzey organının proje başvuru kararını gösterir (yönetim kurulu kararı ya da ilgili kararın karar defterindeki sayfasının kopyası gibi) bir belgenin iletilmesi beklenmektedir. Yalnızca kurum başkanının imzasını taşıyan dilekçe ya da kararlar yeterli olmayacaktır.

 

Böyle bir durumda ilgili birimin en üst düzey yetkilisinin (dekan, başkan vb.) Online Proje Başvuru Formu'nun Çıktısı'nı imzalaması, en üst düzey yetkili organ olan Rektörlüğün ise Proje Başvuru Kararı yeterlidir. Rektörlük imzalı ayrı bir onay belgesine gerek yoktur.

 

Başvuru sürecinizin tamamlanması için gerekli olan “Kurumun ve Ortak Yetkililerin İmzalarıyla Online Proje Başvuru Formu’nun Çıktısı” ve “Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı” belgelerini tek nüsha olarak en geç 21 Şubat 2014 saat 17:00’a kadar aşağıdaki iletişim adresine göndermelisiniz:

 

Sabancı Vakfı

Toplumsal Gelişme Hibe Programı Başvuruları

Sabancı Center Kule:2 Kat:8  4.Levent 34330 İSTANBUL

 

Son başvuru tarihi ve saatinden sonra alınacak başvurular, posta damgasındaki tarih son başvuru tarihinden önceki bir tarih olsa ya da gecikme özel kargo şirketinden kaynaklansa dahi, otomatik olarak elenecektir.

 

Belgelerinizi başvuru tarihinin son gününde posta/kargoya vermenizi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Posta veya kargo şirketinden kaynaklanan herhangi bir aksaklık sonucu elimize son başvuru tarihinde ve saatinde ulaşmayan başvurular otomatik olarak reddedilecektir.

 

Hayır, başvurunuzun ilk aşamasındaSabancı Vakfı’na gönderilecek tüm belgelerin listesi şu şekildedir:

 • Kurumun en üst düzey yetkilisinin imzaladığı Online Proje Başvuru Formunun Çıktısı
 • Ortak kurumların en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmış Proje Ortaklık Formu/Formları
 • Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı

Kurumuzla ilgili diğer evraklar, ancak ön değerlendirmeyi geçtiğinizde sizden istenecektir.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı değerlendirme süreci 3 aşamadan oluşmaktadır.

 • Ön elemede bilgi ve belgelerin uygunluğu ve tamlığı kontrol edilerek, uygun olmayan başvurulara geri bildirimler 17 Mart 2014 tarihinde e-posta ile yapılacak, ön elemeyi geçen projeler ön değerlendirmeye alınacaktır.
 • Ön değerlendirme sonucunda uygun olan ve olmayan projelere bildirimler 11 Nisan 2014 tarihinde e-posta ile yapılacaktır.
 • Ön değerlendirmeyi geçen projeler son değerlendirmeye alınacak ve sonuçları da 2 Temmuz 2014 tarihinde mektupla yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihlerde ayrıca, proje kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldığında, sistemden proje değerlendirme sonucu hakkında bilgi alınabilecektir.

 

Ön değerlendirmeyi geçen ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak projelerin sahiplerinin aşağıda listelenen belgeleri konu satırına proje kodunu yazarak, 25 Nisan 2014 saat 17.00’a kadar hibe@sabancivakfi.orge-posta adresine ulaşacak şekilde yollaması gerekmektedir. E-postaya eklenen dosyaların büyüklüğü 2 MB’ı geçmemelidir.

 • Kurumun Resmi Senedi veya Tüzüğü
 • Kurumun En Üst Düzey Yöneticisinin Özgeçmişi
 • Önerilen Proje Yöneticisi Özgeçmişi ve İş Tanımı
 • Kurumun En Güncel Evrakları (2012 veya 2013):
 • Kurum Bütçesi
 • Gelir-Gider ve Bilanço Tablosu
 • Faaliyet Raporu

 

Başvuru değerlendirme sürecinde Sabancı Vakfı gerek görürse başvuruda bulunan projelere alan ziyareti düzenler. Bu durumda, kurum önceden bilgilendirilerek, randevu alınır.

 

Sabancı Vakfı 21 Şubat 2014 tarihi itibarıyla başvuru almaya son verecektir. Sabancı Vakfı çalışanları ve uzmanlar tarafından alınan başvuruların sırasıyla ön eleme ve ön değerlendirilmesi yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri 25 Nisan 2014 saat 17.00’a kadar Sabancı Vakfı’na göndermesinin ardından projeler Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Yapılan son değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan projeler 2 Temmuz 2014 tarihinde duyurulacaktır. Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2014 projeleri faaliyetlerine en erken 14 Temmuz 2014 tarihinde başlayacak, faaliyetlerini en geç 13 Temmuz 2015 tarihinde sonlandıracaktır.

 

Toplam hibenin %40’ı, kurum ile imzalanan protokol tarihini takiben 5 iş günü içinde; %40’ı kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %20’si ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

 

Sabancı Vakfı hibe almaya hak kazanan kurumlara proje yürütme sürecinde belirli aralıklarla alan ziyareti düzenler.

 

Başvuran kurumun finansal istikrarı projenin seçilebilmesi açısından tek başına belirleyici olmamakla birlikte, proje değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

 

DAHA FAZLA BİLGİ

Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilir, detaylı bilgi için Sesli Yanıt Sistemi'ni (0 212 385 89 03) arayabilirsiniz. Ayrıca, bu bölümde bulunmayan sorularınızı hibe@sabancivakfi.org adresine gönderebilir ve cevaplarınızın bir hafta sonra yine bu bölüme yüklenmesini takip edebilirsiniz. Sorularınızı, e-postanızın konu satırında proje kodunuz ile birlikte, sorunuzu tarif eden açıklamayı belirterek gönderiniz. Tüm başvuru sahiplerine eşit davranmak adına sorulara direk cevap verilmeyecektir. Sorunuzun cevabı bu bölümünde yer almıyorsa, bu bölüme bir hafta içinde eklenecektir. Eğer sorunuzun cevabı eklenmediyse, Sıkça Sorulan Sorular veya Proje Rehberi’nde mutlaka cevabı bulunmaktadır.

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası