Sabancı Vakfı Hibe Programı

Sabancı Vakfı Hibe Programı

“Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı” (“BMOP” veya “Ortak Program”) kapsamında başlatılacak olan Sabancı Vakfı Hibe Programı, 11 pilot ilden 10 tanesinde (Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Ordu) uygulanacaktır.

Bu 10 ilde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini arttırmak, bu illerdeki üniversiteler ve kamu kurumları ile ortaklık potansiyelini geliştirmek için başlatılan Hibe Programı 2013 ve 2014 yıllarında iki kere uygulanacaktır. BMOP'un pilot illerinden biri olan Gaziantep'te hali hazırda başka bir BM Programı kapsamında hibe desteği verildiği için bu il Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamı dışında bırakılmıştır.

Sabancı Vakfı Hibe Programı ilk defa ''Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP 2006-2010)'' kapsamında programın uygulandığı 6 ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van) katılımcı süreç işletilerek hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hayata geçirilmesine yönelik olarak yürütülmüştü.

BMOP kapsamındaki illerde kadınlara yönelik yerel projelere destek vermek amacıyla uygulamaya konulan Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın ilki 2007 yılında başlatılmış olup, hibeler 2008 ve 2009 yıllarında da devam etmiştir. Program kapsamında 34 projeye destek olunmuştur. Bu projeler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/sabanci-vakfi-hibe-programi linkini takip edebilirsiniz.

2013 ve 2014 yıllarında uygulanacak olan Sabancı Vakfı Hibe Programı ile pilot illerde toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek projelerin hayata geçirilmesi ve bu alanda çalışan STK’ların kurumsal kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Sabancı Vakfı Hibe Programı’nınstratejisi, toplumsal cinsiyet eşitliği için önem arz eden hedef kitle, konu başlıkları ve çözüm yaklaşımları, Türkiye’de kadınların öncelikli sorunları ve ihtiyaçları yakından incelenerek aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Hedef Kitle

Sabancı Vakfı Hibe Programı, BMOP kapsamında kadın haklarının güçlendirilmesi konulu projelere hibe verecektir. Bu sebeple hedef kitle sorun alanına göre tanımlanmış kadın gruplarından oluşmaktadır.

Konu Başlıkları

Proje başvuruları aşağıda belirtilen konu başlıkları içinde yer almalıdır:

 • Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan HaklarıKonusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma
 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
 • Kadına Eğitim ve Sağlık Hizmetleri
 • Kadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Ekonomik Olarak Güçlenmesi
 • Göç ve Yoksulluk Karşısında Kadının Güçlenmesi
 • Yerel ve Merkezi Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı
 • Kadın STK’lar Arasında İşbirliği, Diyalog ve İletişim Ağları Oluşturma

Çözüm Yaklaşımları

Program kapsamında desteklenen projelerin, tespit ettikleri sorunlarla ilgili kapsamlı çözüm yaklaşımları geliştirmeleri beklenmektedir. Projelerin seçiminde; aşağıdaki koşullardan biri veya birkaçını sağlayan projelere öncelik verilecektir:

 • Araştırma, politika geliştirme, bilgi üretme ve paylaşım faaliyetlerini içeren
 • Kadın haklarının korunmasında erkeklerin katılımını destekleyen ve erkeklerde farkındalık arttırmaya yönelik
 • İldeki sektörler ve kurumlar arası ortaklık içeren (STK ve kamu kurumları vd.)
 • Yenilikçi fikirler içeren
 • Sürdürülebilirlik planları olan
 • Başka illerde de uygulanabilir olan
 • Çifte dezavantajlı grupları hedefleyen (genç kadın, engelli kadın, işsiz kadın vb.)

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.