Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • 1. Hangi kurumlar Sabancı Vakfı Hibe Programı'na başvurabilir?

  Bağımsız denetime açık bir hesap sistemine sahip, BMOP’un uygulandığı 10 ilde (Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Ordu) yerleşik olan ve kadın haklarına yönelik projeler geliştiren tüm STK’lar Sabancı Vakfı Hibe Programı’na ana başvuru sahibi olarak başvurabilecek kurumlardır.

   

  Sabancı Vakfı Hibe Programı’na ortak olarak başvurabilecek kuruluşlar ise

  • Yerel yönetimler – örneğin belediyeler, il özel idareleri ve yerel yönetimlere bağlı dernekler/merkezler
  • Diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve üniversitelere bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma merkezleri, kar amacı gütmeyen kooperatifler, diğer vakıflar, kamu kurumlarının il müdürlükleri vb.
  • Meslek örgütleri

  olarak belirlenmiştir.

 • 2. Sabancı Vakfı Hibe Programı çerçevesinde ne tür faaliyetler desteklenmiyor?

  Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında, altyapı çalışmaları veya büyük ölçüde kalıcı eser/bina yapımı ve donanım teminine odaklanan projeler desteklenmeyecektir. Bu yöndeki talepler, ancak Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın hedef ve öncelikleri ile uyumlu bir projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ise kabul edilebilmektedir. Ayrıca, Proje Başvuru Rehberi’nde uygun olmayan faaliyet türleri şu şekilde belirtilmiştir:

  • Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler
  • Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler
  • Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir kerelik faaliyetler (Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayımlanması kendi başlarına bir proje oluşturmamaktadır)
  • Hâlihazırda devlet bütçesinden, diğer topluluk programlarından ya da başka kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan faaliyetler
  • Kar amaçlı faaliyetler
  • Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler
  • Sadece strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik projeler
  • Sadece araştırma faaliyetleri içeren projeler
  • İdeolojik açıdan önyargılı ya da partizan olan faaliyetler
  • Siyasi partileri destekleyen projeler
  • Bağışlar, vb.
 • 3. Program kriterlerinize uygun bir kurumuz, okul/yurt/bina yaptırmak istiyoruz mümkün mü?

  Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında, altyapı çalışmaları veya büyük ölçüde kalıcı eser/bina yapımı ve donanım teminine odaklanan projeler desteklenmeyecektir. Bu yöndeki talepler, ancak Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın hedef ve öncelikleri ile uyumlu bir projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ise kabul edilebilmektedir.

 • 4. Bir projeye en az ve en fazla ne kadar hibe veriliyor?

  Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında bir projeye en az 15.000 TL, en fazla 35.000 TL hibe verilecektir.

 • 5. Bir kurum kaç proje ile başvurabilir?

  Bu husus Proje Başvuru Rehberi’nde şu şekilde düzenlenmiştir:

  • Bir başvuru sahibi başka projelerde de ana başvuru sahibi olduğunda sadece birine hak kazanabilir.
  • Bir başvuru sahibi başka projelere ortak olarak başvurabilir. Birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.
 • 6. Şubesi olan kurumların şubeleri başvurabilir mi?

  Bir kurumun merkezi veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvuru yapabilir.

 • 7. Daha önce Sabancı Vakfı'ndan hibe almıştık, bu sene açılan hibe programına tekrar başvurabilir miyiz?

  Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programı'ndan hibe almış olmanız tekrar başvurmanıza engel teşkil etmez.

 • 8. Daha önce açılan Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvurmuş, ancak hibe alan projeler arasında yer alamamıştık. Tekrar başvurabilir miyiz?

  Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programı'ndan başka bir başvuru için almış olduğunuz red cevabı bu programa başvurmanıza engel teşkil etmez.

 • 9. Proje için eş-finansman şartı var mıdır?

  Sabancı Vakfı Hibe Programı’nda eş finansman uygulaması yoktur. Sabancı Vakfı’ndan istenecek hibe tutarı toplam proje bütçesinin asgari % 80’i, azami % 100’ünü oluşturur. Proje bütçesinin tamamı Sabancı Vakfı’ndan talep edilmediği durumda geriye kalan miktar proje başvuru sahibinin ya da ortakların kendi öz kaynaklarından karşılanmalıdır.

 • 10. Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında ne tür faaliyetler destekleniyor?

  Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenecek projelerin hedef kitle, konu başlıkları ve çözüm yaklaşımları hakkındaki detaylı bilgiler için Proje Başvuru Rehberi'ni inceleyebilirsiniz. Başvuru sahiplerinin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için, başvuru sürecinde, spesifik proje faaliyetlerinin uygunluğu hakkında ön görüş verilmemekte, yönlendirme yapılmamaktadır.

 • 11. Kurumumuzun yeni kurulmuş olması programa başvurmamıza engel teşkil eder mi?

  Kurumunuzun yeni kurulmuş olması programa başvurmanıza herhangi bir engel teşkil etmez.

 • 12. Kurumumuzun kaynakları bitmek üzere, hemen para bulamazsak önümüzdeki günlerde kurumumuzu kapatmak durumundayız, yardımcı olabilir misiniz?

  Hayır, bu tip destekler Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamına girmez. Sabancı Vakfı Hibe Programı, önceden belirlenmiş bir süreci takiben, kriterlerine uygun projeleri desteklemektedir.

KURUMLAR ARASI ORTAKLIKLAR

 • 1. Sabancı Vakfı Hibe Programı’na mutlaka bir ortakla başvurmak durumunda mıyız?

  Sabancı Vakfı farklı alanlarda çalışan STK’ların birbirleriyle veya üniversite ve kamu kurumları ile ortaklıklarını teşvik etmekte, Hibe Programı kapsamında ortaklıkları bulunan projelere öncelik vermektedir.Bu anlamda, ortakların hem uygulama sürecinde, hem de proje planlama, izleme ve değerlendirme sürecinde projeye uzmanlıklarıyla katkıda bulunmalarına; sürece aktif olarak katılımlarına önem verilmektedir. Özellikle, başvuru sahibinin kadın STK olmadığı durumda, bir kadın STK ile ortaklık yapılan projelere öncelik verilecektir. Proje başvurusunda sunduğu ortaklarına projede anlamlı bir iş bölümü yapamamış proje sahipleri, ortaksız proje başvuruları ile aynı şekilde değerlendirilecektir. Bu sebeple, projede dengeli bir iş bölümü ve sorumluluk dağılımı yapılamadığı durumlarda zoraki bir şekilde ortaklık kurulmaması önerilmektedir.

 • 2. Belediye ile ortak olarak yürüteceğimiz bir proje hazırlamak istiyoruz. Başvurabilir miyiz?

  Evet, projeyi yürütecek kurum Hibe Programı başvuru kriterlerine uygun olduğu sürece, Sabancı Vakfı Hibe Programı'na uygun gördüğü ortakla başvuruda bulunabilir. Sabancı Vakfı Hibe Programı’na yerel yönetimler ortak olarak başvurabilmektedir.

 • 3. Bir kamu kuruluşu ile ortak yürüttüğümüz proje için alacağımız hibeyi kamu kuruluşuna aktarmak istiyoruz. Mümkün mü?

  Hayır, projeyi yürüten kurum, fonları kendisi yönetmelidir. Diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri ve yerel yönetimler projeye ortak olabilirler ancak projeyi yürüten sivil toplum kuruluşları hibe fonlarını bu kurumların hesaplarına aktaramazlar.

 • 4. Kendi kurumumuz adına bir başvuru yaparken aynı program kapsamında başvuruda bulunan başka bir kurum ile ortaklık kurmamız sakınca teşkil eder mi?

  Sadece sivil toplum kuruluşları hem kendi adına başvuruda bulunabilir, hem de başka bir başvurunun ortakları arasında bulunabilir. Hibe Başvuru Rehberi’nde proje ortağı olmaya uygun tüzel kişiliğe sahip oldukları belirtilen kuruluşlar istedikleri sayıda projede ortak olabilir.

   

  Ortaklıklar ile ilgili getirilmiş kısıtlamalar şu şekildedir:

   Bir başvuru sahibi başka projelerde de ana başvuru sahibi olduğunda sadece birine hak kazanabilir.
  • Bir başvuru sahibi başka projelere ortak olarak başvurabilir. Birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.

PROJE HAZIRLIK SÜRECİ

 • 1. Projemi yazarken nelere dikkat etmeliyim?

  Projenizi yazmaya başlamadan önce BMOP web sitesini ve Sabancı Vakfı Hibe Programı sayfasını dikkatle inceleyiniz. Proje Başvuru Rehberi’nde bulunan uygunluk kriterlerini, öncelikleri ve başvuru sürecine yönelik açıklamaları mutlaka dikkate alın. Başvuru Formu’nda bulunan soruları dikkatle okuyup sorulara net, açık ve doğrudan cevaplar verin.

 • 2. Projemi yazarken yararlanabileceğim kaynaklar var mı?

  Projenizi yazarken Proje Başvuru Rehberi’nden yararlanabilir ayrıca Bilgilendirme Toplantıları için hazırlanan sunumları Program web sitesinden indirip inceleyebilirsiniz.

   

  Bunun dışında yararlanabileceğiniz bazı başka kaynaklar şu şekildedir:


  (*) Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılılığın Tasfiye Edilmesine Yönelik Sözleşme
  (**) Proje Hazırlama Kılavuzu

  * Bu belgeler "Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi"nden alınmıştır.
  ** Bu belgeler "Sivil Toplum Geliştirme Merkezi"nden alınmıştır. (www.stgm.org.tr)

  Yukarıdaki kaynakların yanı sıra, projenizin çözümlemeye çalıştığı sorunla ilgili mevcut istatistikler ve yayınlara da göz atmanızı, projenizin amacı ve uygulama yöntemini güncel çalışmalarla ilişkilendirmenizi öneririz.

 • 3. Başvuru Formu’nda, soruları cevaplamam için yeterli yer yok. Ne yapmalıyım?

  Başvuru Formu’nda sorulara proje fikrinizi kısa ama açık ve net bir şekilde ortaya koyabilmeniz için belirli alanlar ayrılmıştır. Bu alanları proje fikrinizi en net şekilde ifade edecek şekilde doldurmaya çalışınız.

 • 4. Proje Bütçe kısmında Personel Giderleri bölümünde bulunan personel görev tanımları nasıl olmalıdır?

  Proje Yöneticisi; proje kapsamında projenin genelini koordine eden ve yönetiminden sorumlu kişidir. Proje Çalışanı; proje kapsamında uygulanan faaliyetlerde sürekli olarak görev yapan kişi/kişilerdir. Danışman; proje kapsamında belirlenmiş bir veya birden fazla faaliyeti gerçekleştirmek için ve/veya belirli bir konuda uzmanlığını katmak üzere çalışan kişidir.

BAŞVURU SÜRECİ

 • 1. Başvurumun ilk aşamasında tüm belgelerimi gönderebilir miyim?

  Hayır, başvurunuzun ilk aşamasında gönderilecek tüm belgelerin listesi şu şekildedir:

  • Kurumun en üst düzey yetkilisinin imzaladığı eksiksiz doldurulmuş Proje Başvuru Formu’nun ve Proje Bütçe Formu’nun çıktısı ve CD’ye kaydedilmiş hali
  • Ortakların her biri için ayrı doldurularak ortak kurumların en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmış Proje Ortaklık Formu/Formları
  • Kurumun en üst düzey yetkili organının Proje Başvuru Kararı
 • 2. “Başvuran kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı” ile tam olarak ne kastediyorsunuz?

  En üst düzey yetkili organ başvuru konusu olan projenin ismini açıkça belirterek Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvuru kararı aldığını belirtmelidir ve bu karar en üst düzey yetkili organı temsil eden kişi/kişilerin imzasını içermelidir. En üst düzey yetkili organ kurumunuzun hukuki statüsüne göre farklılık göstermektedir. Kurumunuzun kuruluş yapışına göre en üst düzey yetkili organ, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Mütevelli Heyeti olabilmektedir. Ortakların durumunda ise ortaklık belgesinde projeye başvurmaya yetkili kişi dışında, ortak kurumun en üst düzey yetkili kişisinin imzası da gerekmektedir. Proje ortağı bir üniversite olduğunda, bu ikinci imza rektör ve rektörün yokluğunda onun görevini delege ettiği Genel Sekreter ya da Rektör Yardımcısı olabilir. Proje Başvuru Kararı ile ilgili örnek formu www.bmopkadinhaklari.org sitesinden indirip inceleyebilirsiniz.

 • 3. Genel Merkezi Ankara'da bulunan bir kurumuz. Proje Başvuru Formu’nu Şube Yönetim Kurulunun mu yoksa Genel Merkez Yönetim Kurulunun mu imzalaması gerekiyor?

  Programımızın pilot illerinden birinde yer alan şubenizin en üst yetkilisinin başvuru formunu imzalaması yeterlidir.

 • 4. Başvuru sürecimin tamamlanması için gerekli belgeleri hangi adrese göndermeliyim?

  Proje Başvuru Kararı ve Proje Ortaklık Formu basılı olarak kağıt üzerinde, Proje Başvuru Formu ve Proje Bütçe Formu hem basılı olarak hem de aynı hali CD’de olacak şekilde posta ile, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese en geç 3 Mart 2014 saat 17:30’a kadar gönderilmelidir:

  Sabancı Vakfı Hibe Programı dikkatine

  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

  Referans No: UNDP/BMOP/SV/02

  BM Binası

  Birlik Mahallesi 415. Cadde No:11

  Çankaya 06610 Ankara

  Son başvuru tarihi ve saatinden sonra alınacak başvurular, posta damgasındaki tarih son başvuru tarihinden önceki bir tarih olsa ya da gecikme özel kargo şirketinden kaynaklansa dahi, otomatik olarak elenecektir.

 • 5. Başvuru belgelerini başvurunun son günü postalasam olur mu?

  Belgelerinizi son başvuru tarihinde posta/kargoya vermenizi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Posta veya kargo şirketinden kaynaklanan herhangi bir aksaklık sonucu elimize son başvuru tarihinde ve saatinde ulaşmayan başvurular otomatik olarak reddedilecektir.

 • 6. Gönderilen belgeleri ne kadar süre kayıt altında tutuyorsunuz?

  Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında paylaştığınız hiçbir kurumsal bilgi ve belge üçüncü tarafların paylaşımına açık olmayacak, iade edilmeyecek ve bir yıl içinde imha edilecektir. Listelenen belgeler dışında gönderilen herhangi bir belge değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 7. Proje başvurumu gönderdikten sonra süreç nasıl işliyor?

  3 Mart 2014 saat 17:30 itibariyle başvuru süreci sona erecektir. Bunu takiben süreç şu şekilde işlemektedir:

  Ön Eleme: Bilgi ve belgelerin tamlığı ve uygunluğunun kontrol edildiği ön eleme sonrasında sonuç bildirimleri e-mail yoluyla Mart 2014 içinde yapılacaktır.

  Ön Değerlendirme: Daha sonra, BMOP çalışanları ve uzmanlar tarafından alınan başvuruların ön değerlendirilmesi yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ("bir sonraki aşamaya geçtiniz"/"bir sonraki aşamaya geçemediniz") şeklinde Nisan 2014 içinde yazılı olarak adaylara bildirilecektir.

  Ek Evrak Teslim: Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Nisan 2014 içerisinde proje yürütücüleri tarafından UNDP’ye gönderilecektir.

  Değerlendirme Kurulu: Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgelerinin tesliminin ardından projeler Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Ön değerlendirmeyi geçen proje sahipleri ile Mayıs 2014 içinde Değerlendirme Kurulu mülakat yapacaktır.

  Kazanan Projelerin Duyurulması: Yapılan son değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan projeler Mayıs 2014 içinde duyurulacaktır.

  Hibe Uygulama ve İzleme Eğitimi/Sözleşmelerin İmzalanması: Kazanan projelere Haziran 2014 içinde Hibe Uygulama ve İzleme Eğitimi verilecek ve Hibe Sözleşmeleri imzalanacaktır.

  Projelerin Uygulanması: Sabancı Vakfı Hibe Programı 2014 projeleri faaliyetlerine en erken Haziran 2014 tarihinde başlayacak, faaliyetlerini en geç Haziran 2015 tarihinde sonlandıracaktır.

 • 8. Ön değerlendirmeyi geçtim. Bundan sonra gönderilmesi beklenen belgeler nelerdir?

  Ön değerlendirmeyi geçen ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak projelerin sahiplerinin aşağıda listelenen belgeleri Mayıs 2013 içerisinde info@bmopkadinhaklari.org adresine ulaşacak şekilde yollaması gerekmektedir.

  • Kurumun Resmi Senedi veya Tüzüğü
  • Kurumun En Üst Düzey Yöneticisinin Özgeçmişi
  • Önerilen Proje Yöneticisi Özgeçmişi ve İş Tanımı
  • Kurumun En Güncel Evrakları (2011 veya 2012)
  • Kurum Bütçesi
  • Gelir-Gider ve Bilanço Tablosu
  • Faaliyet Raporu
 • 9. Hibe almaya hak kazanan proje sahiplerine ilk ödeme ne zaman yapılacak?

  Projenizin ilk ödemesi kurumunuz ile UNDP arasında Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 10 iş günü içinde hesabınıza yatacaktır. Geri kalan ödemeler projenin ara ve son raporlarının sunulmasının ardından yapılacaktır.

 • 10. Hibe alan kurumlara alan ziyaretleri düzenlenecek mi?

  Hibe almaya hak kazanan kurumlara proje yürütme sürecinde Sabancı Vakfı ve UNDP yetkililerinin katılımıyla belirli aralıklarla alan ziyareti düzenlenir.

 • 11. Kurumumuzun mali kapasitesinin yetersiz olması (toplam gelirinin toplam giderinden az olması, vb.) değerlendirmede olumsuz bir etki yaratır mı?

  Başvuran kurumun finansal istikrarı projenin seçilebilmesi açısından tek başına belirleyici olmamakla birlikte, proje değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

 • 12. Kabul edilen projelerin hibe ödemeleri ne zaman, nasıl bir takvim doğrultusunda yapılıyor?

  Toplam hibenin %60'ı, kurum ile UNDP arasında imzalanan sözleşme tarihini takiben 10 iş günü içinde; %30'u kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %10'u ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

 • 13. Projede tam zamanlı olarak görev alacak personel, aynı zamanda başka bir projede de görev alabilir mi?

  Hibe programı kapsamında desteklenen projelerde görev alacak personelin, aynı zamanda herhangi bir kurum/kuruluş veya başka bir projede de çalışıyor olması, tek başına bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak, personelin projeye ne kadar zaman ayıracağı konusunda başvuruda belirtilen sürelere, uygulama aşamasında sadık kalınması gerekmektedir. Dolayısıyla, projede "tam zamanlı" olarak görev alacağı belirtilen bir kişinin, aynı zamanda başka bir projede görev alması fiilen mümkün olmayacaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ

 • 1. Burada cevabını bulamadığım sorularım için nereyi aramalıyım, ne yapmalıyım?

  Burada cevaplanmayan sorularınız için Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilirsiniz. Ayrıca, bu bölümde cevabını bulamadığınız sorularınızı 17 Şubat 2014 tarihine kadar info@bmopkadinhaklari.org adresine gönderebilirsiniz. Sorduğunuz sorunun diğer proje başvuran kurumlar için de önemli olabileceği durumlarda sorunuz ve cevabı bu bölüme eklenecektir.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.