Burs Yönergesi

Tanımlar

Vakıf : Sabancı Vakfı
Bursiyer : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci
Mütevelli Heyeti : Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti
İcra Komitesi : Sabancı Vakfı İcra Komitesi
Üniversite : Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumları
YKS : Yükseköğretim Kurumları Sınavı


1. Burs Türleri

1.1. Sabancı Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Üniversiteye Giriş Bursu: İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (Açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz.)
b) Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: İcra Komitesi tarafından belirlenen 15 ilde ortaöğrenimini tamamlayarak YKS'de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her ilden 1'er öğrenciye tahsis edilir. Kalkınmada Öncelikli İllerin birincileri tespit edilirken, öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun bulunduğu il dikkate alınarak sıralama yapılır. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurtiçindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. (Açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz.)
c) Engelli Öğrenciler Bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli olup, YKS'de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her engel grubu için 5'er öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. (Açık öğretimi kapsamaz.)

b) ve c) maddelerinde belirtilen kapsamlardaki burslarda kontenjan boşluğu olması halinde bu kontenjan Üniversiteye Giriş Bursu kapsamında üniversitelere eklenir.

1.2. Sabancı Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Şartlı Bağış Bursları: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar: İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir. (Açık öğretimi kapsamaz.)
b) Başarı Bursu: Sabancı ailesi fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, Eğitim Ödülleri Yönergesi’nde belirtilen koşullar çerçevesinde kendi isimlerini taşıyan okullarda başarılı olarak dereceye giren veya mezun olarak YKS'de üstün başarı gösteren öğrencilere tahsis edilir. (Açık öğretimi kapsamaz.)

2. Genel Kurallar

2.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir.
c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine İcra Komitesi'nce belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
d) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
e) Çalışmakta iken vefat eden, maddi desteğe ihtiyacı olan Sabancı mensubu kişilerin çocuklarına, vefatı izleyen 1 yıl içinde hizmette bulundukları şirketin başvurusu üzerine İcra Komitesi kararıyla sadece ilköğrenim ve ortaöğrenimleri süresince bu Yönerge hükümleri çerçevesinde burs verilebilir.
f) Üniversiteye Giriş Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
g) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu ile Engelli Öğrenciler Bursu hariç)
h) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
i) Sabancı Vakfı burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir. 
j) Üniversiteye Giriş Bursu kapsamına alınan yeni bursiyerlerin başka kurumdan burs almayı tercih edip Vakfımız bursunu iptal etmeleri ve birinci burs dönemi sona ermeden (31 Ocak) bildirmeleri halinde, üniversiteye ilgili puan türünde ve burs koşullarını sağlayacak şekilde kontenjan dahilinde ayrılan öğrenci sayısı kadar burs tahsis edilir.  Tahsis edilen ek kontenjan, ikinci burs döneminden itibaren (Mart ayı) başlatılır ve geriye dönük aylar için burs ödemesi yapılmaz.

2.2. Sabancı Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın lisans, lisansüstü, ortaöğrenim ve ilköğrenim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde İcra Komitesi kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

1.2.b. maddesinde tanımlanan Şartlı Bağış Başarı Bursu almaya hak kazanan bursiyerlerin başka kurum ve kuruluşlar tarafından başarı bursu almaları kabul edilmektedir.


3. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması

3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek bütçede yer alır. 

3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler, kontenjanlar, burs miktarı, üniversite giriş puan türleri ve başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl İcra Komitesi tarafından belirlenir.

3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında, burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

4. Başvuru, Değerlendirme, Vakıf'a Bildirim

4.1. Yeni Bursiyerler:
• Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yaparlar. 
• Üniversiteler yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve bursiyer adaylarını Sabancı Vakfı’na bildirir. Bu bildirimde adayların ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri, vb. yer alır.

4.2. Eski Bursiyerler:
• Üniversiteler geçen yıllardan devam eden bursiyerlerin akademik ve disiplin durumlarını inceleyerek her dönem sonunda Vakıf’a bildirir.
• Kontenjan tahsis edilen öğretim kurumları dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler ise okullarından alacakları başarı ve not durumuna ilişkin belgeleri doğrudan Sabancı Vakfı'na gönderirler.

4.3. Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:
• Sabancı Vakfı gerek görürse üniversite tarafından yapılan değerlendirmeyi ve verilen bilgileri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde üniversite uyarılır, ayrıca kontenjan azaltma veya kontenjan iptali yoluna gidilebilir.


5. Burs Ödemeleri

5.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 10 ay süresince yapılır.

5.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve üniversitenin bilgi iletmesini takiben yapılır.

5.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

6. Burs Süresi ve Devam Koşulları

6.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.

6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.

6.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Sabancı Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu, Engelli Öğrenciler Bursu ve Şartlı Bağış Başarı Bursu hariç)
e) Disiplin cezası alan
f) Tutuklanan
g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen
i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
j) Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan (Engelli Öğrenciler ve Kalkınmada Öncelikli İller Bursu alan öğrenciler hariç)
k) Vefat eden
l) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

6.6. Afet, deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı bildirmesi halinde bir (1) yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir.

6.7. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Ancak gerekçeleri ile Sabancı Vakfı’na yazılı bildirimde bulunması halinde değerlendirme yapılabilir.

6.8. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Sabancı Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam eder (Engelli Öğrenciler ve Kalkınmada Öncelikli İller Bursu alan öğrenciler hariç). Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Ancak gerekçeleri ile Sabancı Vakfı’na yazılı bildirimde bulunması halinde değerlendirme yapılabilir.

6.9. Daha önce Sabancı Vakfı’ndan burs alan ve YKS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

6.10. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakfa iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.

6.11. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

6.12. Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan bursiyerin burs süresine ek bir dönem (yarıyıl) eklenir. Ayrıca bursiyerin çift anadal / yan dal yapması halinde de öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir.

7. Üniversitenin Sorumlulukları

7.1. Burs ilanlarının üniversitede duyurulması

7.2. Başvuruların kabulü, değerlendirme ve seçim

7.3. Yeni bursiyer adaylarının ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka, vb. bilgilerinin Vakfa bildirilmesi

7.4. Devam eden bursiyerlerin başarı, disiplin, kayıt, başka kurumdan burs ve mezuniyet durumlarının izlenerek Vakıf’a bildirilmesi. Burs kesilmesi veya bursun yeniden bağlanması gereken bursiyerler hakkında Vakıf’a bilgi aktarılması.

8. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi  (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)
d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Vakfa iletilmesi

8.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıfça alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

9. Diğer Hükümler:

9.1. Yönerge Kapsamında Olmayan Konular
Bu yönergede kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler İcra Komitesi'nin yetkisindedir.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.