Resmi Senet

Kuruluş: 22 Mart 1974

İşbu Resmi Senet Hükümlerini kurucu üyeler kar gayesi gütmeyen ve Medeni Kanun Hükümleri gereğince Vakıf olarak tanınan Hükmi Şahsiyeti meydana getirmek maksadı ile imza ve kabul etmişlerdir.

MADDE: 1 - VAKFIN ADI

Vakfın adı HACI ÖMER SABANCI VAKFI’dır. Lüzumu halinde kısaltılmış ad olarak "SABANCI VAKFI" kullanılabilir. Bu Resmi Senette “Hacı Ömer Sabancı Vakfı” için kısaca “Vakıf” deyimi kullanılmıştır.

MADDE: 2 - VAKFIN AMAÇLARI

a) Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,

b) Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak,

c) Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür ve sağlık tesisleri için verilen görevleri yapmak,

d) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,

e) Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak,

f) Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak,

g) Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek,

Kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak,

Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,

Bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak,

h) Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır.

MADDE: 3 - VAKFIN İDARE MERKEZİ

Vakfın İdare Merkezi İstanbul’dadır. Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf İdare Merkezi Türkiye hudutları dahilinde başka bir yere nakledilebilir. Gerekli yasal izinler alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açılabilir.

Bunların yetkileri, yapacakları işler, açılış ve kapanışları, İdare Merkezi’nin başka yere nakli ve bu nakil nedeni ile Mütevelli Heyetinde yapılması gereken zorunlu değişiklikler, Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.

MADDE: 4 - VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE YAPABİLECEĞİ İŞLER

Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 4721 sayılı kanunla belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur.

Bu sıfatla Vakıf amacını tahakkuk ettirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir. Bu cümleden olarak menkul ve gayrimenkul malları, ayni ve fikri hakları-vasiyet, hibe, inşa ve satın alma sureti ile temellük ve tasarrufa, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerektiğinde satmaya, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, her çeşit mallarını ipotek ederek istikrazda bulunmaya veya lehine tesis edilecek ipotekleri kabule; Vakfın gelirlerini veya gelirleri ile elde edeceği mamelekini ticari sınai ve mali yatırımlarda ve iştiraklerde kullanmaya, gerektiğinde bunları tasfiyeye; velhasıl Vakıf amaçlarının tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, temellük, mukavele akdine ve muamele ifasına, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere mezun ve yetkilidir.

Vakfedenler Vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar. Vakfın gelirleri 4721 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanılamaz. Vakıf, kurduğu ve kendi işlettiği eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’unu yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis eder.

Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.

MADDE: 5 - VAKFA TAHSİS EDİLEN MAMELEK

Kurucular Vakfa aşağıdaki menkul varlıkları tahsis etmişlerdir.

Sakıp Sabancı 200.000.-TL
Hacı Sabancı 200.000.-TL
Şevket Sabancı 200.000.-TL
Erol Sabancı 200.000.-TL
Özdemir Sabancı 200.000.-TL
İhsan Sabancı 200.000.-TL
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1.800.000.-TL
Pilsa Plastik Sanayi A.Ş. 1.000.000.-TL
Teksa Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1.000.000.-TL

Kurucular, Vakfa tahsis ettikleri işbu meblağların 1/5’ini Vakfın tescili ile birlikte ödeyeceklerdir. Geri kalan 4.000.000.- TL.sını tescil tarihini müteakip 12 aylık aralar ile dört müsavi taksitte ödeyeceklerdir.

Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın esas varlığına eklenmek şartı ile bağışlanacak her türlü mal ve haklar Mütevelli Heyeti kararı ile kabul edilerek yukarıda yazılı Vakıf mamelekine ilave edilecektir.

MADDE: 6 - VAKFIN GELİRLERİ VE SARF YERLERİ

Vakfın başlıca gelirleri,

a) Vakıf mamelekinin işletilmesinden elde edilecek gelirler,

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın amacına sarf edilmek üzere yapılan her nevi bağışlardır.

Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin %5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, %28’ni Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan %67’sini ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Ancak bütçe uygulamalarında,

- Yönetim ve idame giderlerine, ihtiyata veya malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tamamı veya bir kısmı Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlerde,

- Yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar, ihtiyat veya Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlarda kullanılabilir.

MADDE: 7 - VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti

b) İcra Komitesi

c) Başkanlık

d) Genel Müdürlük

MADDE: 8 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN KURULUŞU

Mütevelli Heyeti yedi üyeden kurulur. Mütevelli Heyeti üyeleri Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulunca seçilir.

Seçilen kişinin seçen kuruluşta Yönetim Kurulu üyesi olması şart değildir.

MADDE : 9 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN SÜRESİ

Mütevelli Heyeti üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan veya süresi dolan üyeliğe Madde 8 gereğince üye seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kalan süresini tamamlar.

MADDE : 10 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN BAŞKANI

Mütevelli Heyetinin ilk toplantısında üyeler arasından en çok üç yıl süre ile bir Mütevelli Heyeti Başkanı, bir Başkan Yardımcısı seçilir. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. O da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

MADDE : 11 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTILARI

Mütevelli Heyeti lüzum hasıl oldukça, Başkanın, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. Bu kadar ki, senede en az iki kere toplanması şarttır.

Asgari üç üye müştereken, gündemi de belirlemek sureti ile, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelemeyen üye, Mütevelli Heyetince çekildi sayılarak yerine yeniden üye seçilmesi ilgili kurumdan istenir.

MADDE: 12 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görevleri şunlardır:

a) Vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak, gelişmesi için lüzumlu kararları almak, Vakıfla ilgili yönetmelikleri ve personel statüsünü kabul etmek,

b) Resmi Senedin 4. maddesinde yazılı muamele ve tasarruflar hakkında karar almak,

c) İcra Komitesi tarafından hazırlanan bütçeyi ve yıllık çalışma programını tespit etmek,

d) İcra Komitesince hazırlanan bilanço ve kesin hesabı tasdik etmek,

e) Genel Müdürü atamak ve Genel Müdürlük kadrosunu saptamak,

f) Vakfın mal varlığına eklenmek veya Vakıf amaçlarına uygun tesisler meydana getirmek üzere yapılacak şartlı bağışları kabul etmek,

g) Şartlı bağışlarla veya Vakfın normal gelirleri ile yapılacak tesislerin isimlerini kararlaştırmak,

Mütevelli Heyeti 3., 16. ve 21. maddelerde belirtilen, mürettep üye sayısının bir fazla oyunu veya 2/3 çoğunluğunu gerektiren hususlar hariç, yetkilerinden uygun gördüklerini alacağı kararlar veya yayınlayacağı yönetmeliklerle İcra Komitesine devredebilir veya devrettiği yetkileri geri alabilir.

MADDE: 13 - İCRA KOMİTESİ

İcra Komitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Mütevelli Heyetinin aralarından seçeceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti Başkanı İcra Komitesinin de başkanıdır.

İcra Komitesi Vakfın yürütme organı olup, Mütevelli Heyetinin kendisine vereceği yetkiler dahilinde görev yapar. Ayda en az bir defa Başkanın çağrısı ile toplanır. Başkanın olmadığı hallerde İcra Komitesine Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

MADDE: 14 - İCRA KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

İcra Komitesinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakıf amaçlarına ve gelişmesine hizmet hususunda Mütevelli Heyetine teklifte bulunmak,

b) Mütevelli Heyeti kararlarını uygulamak için gerekli tedbirleri almak,

c) Bütçe hazırlıklarını yapıp her yıl Aralık ayının 15’ine kadar Mütevelli Heyetinin tasvibine sunmak ve kabul edilen bütçe ve çalışma programını uygulamak,

d) Vakfın yıllık bilanço ve kesin hesabını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tarihte Mütevelli Heyetinin tasvibine sunmak,

e) Mütevelli Heyetinin belirlediği sınırlar içinde amaca yönelik harcamalar yapmak,

f) 12. madde (f) fıkrası ile Mütevelli Heyeti yetkisine bırakılanlar hariç, Vakfa amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek,

g) Genel Müdürlük personelini atamak,

h) Mütevelli Heyetince verilen yetkileri kullanmak ve Vakıf Senedinde ve Yönetmeliklerde sarahaten başka bir organa verilmemiş olan işleri yapmak,

MADDE: 15 - BAŞKANLIK

Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda Vakfın Başkanıdır. Başkan bu sıfatı ile Vakfın tüzel kişiliğinin temsilcisi ve en üst düzeyde yönetim sorumlusudur. Çalışmalarında Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür kendisine yardımcı olurlar.

Başkan kendisine verilmiş icra ve denetleme yetki ve görevlerinden lüzum gördüklerini Başkan Yardımcısına, Genel Müdüre yahut Mütevelli Heyeti veya İcra Komitesi üyelerinden birine veya birkaçına geçici veya devamlı olarak devredebilir.

İhtiyaç duyduğunda Vakfın idari faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek için Vakıf Yönetimi dışından da denetici görevlendirilebilir.

MADDE: 16 - TOPLANTI NİSAPLARI

Vakıf Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Ancak, bütçe ve çalışma programının tasdiki, yönetmeliklerin kabul ve tadili, menkul ve gayrimenkul yatırımlara ve bunların tasfiyesine karar verilmesi, istikraz akdine girişilmesi, mürettep üyenin yarısından fazlasının müspet oy kullanması şartına bağlıdır. Toplantıda bulunamayan üye, oyunu yazılı olarak verebilir.

Kararlar, tutulacak bir karar defterine geçirilir ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Yazılı olarak verilen oylar da deftere yapıştırılır.

MADDE: 17 - VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan şartlı ve şartsız bağışlar, 12. ve 14. maddelerle belirlenen yetkiler dahilinde Mütevelli Heyeti veya İcra Komitesi kararı ile kabul olunur.

Ancak,

- Vakfın alacağı bütün bağışların Vakfın amaçlarına uygun olması,

- Vakfa malvarlığını arttırmak üzere yapılan şartlı bağışlar hariç, diğer şartlı ve şartsız bağışların 6. maddede açıklanan esaslara uygun olarak harcanması zorunludur.

- Yukarıdaki esaslara uymayan bağışlar Vakıfça kabul edilemez.

MADDE: 18 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN ÜCRETLERİ

Mütevelli Heyeti üyeleri fahri olarak görev yaparlar. Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma ve yol giderleri dışında bir ödeme yapılmaz. Ancak Sabancı Grubu dışından atanan üyelere Vakfın son yıla ait gelirinin %1’ni geçmemek üzere Mütevelli Heyeti’nin kararlaştırdığı bir ücret ödenebilir.

MADDE: 19 - GENEL MÜDÜRLÜK VE GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Vakfın bütün idare faaliyetlerini bütçe ve muhasebe işlerini yürütmek üzere Başkanın nezareti ve denetimi altında bir Genel Müdürlük teşkilatı kurulur. Genel Müdür dışarıdan atanabileceği gibi Mütevelli Heyeti tarafından kendi üyeleri arasından da seçilebilir.

Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçildiği takdirde Genel Müdür,

- Mütevelli Heyetindeki görevine ve Heyette temsil ettiği kuruluşu temsile devam eder,

- İcra Komitesi üyeliklerinden birini deruhte eder.

- Mütevelli Heyeti kararı ile, Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenebilir.

Genel Müdür, genel müdürlüğün yönetiminden Vakıf Mütevelli Heyetine ve Başkana karşı sorumludur. Mütevelli Heyetinin ve İcra Komitesinin sekretarya hizmetini yürütür. Dışarıdan atanmışsa Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi toplantılarına katılır fakat oy kullanamaz.

Genel Müdür, Vakfı, Mütevelli Heyetinin ve İcra Komitesinin kararlarına, vereceği yetkilere ve genel mevzuata uygun olarak yönetir. Vakfın amaca yönelik harcamaları, mal varlığını arttırıcı tedbirler ve yönetim giderleri Mütevelli Heyetinin tespit edeceği usul ve yetkiler dahilinde ve kabul edecekleri ödenekleri ihtiva eden bir bütçeye uygun olarak yapılır.

MADDE : 20 - HESAP DÖNEMİ

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan dönemdir. Şu kadar ki Mütevelli Heyeti alacağı kararla gerektiğinde hesap yılı başlangıcını değiştirmeye yetkilidir.

MADDE : 21 - RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Bu Vakfın Senedi, belirtilen ihtiyaç ve zaruretler karşısında değiştirilebilir. Şu kadar ki, buna Mütevelli Heyeti mürettep sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar verilmesi şarttır. Bu konuda teftiş makamının da mütalaası alınır.

MADDE : 22 - VAKFIN TASFİYESİ

Vakfın tasfiyesi için tek sebep, tahsis edilen mamelekin bu Resmi Senette belirtilen Vakıf amaçlarını tahakkuk ettiremeyecek bir yetersizliğe düşmesidir. Vakıf yukarıdaki sebeple Teftiş Makamının mütalaası alınarak Mütevelli Heyetince fesih ve tasfiye olunabilir.

Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine Mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki Mütevelli Heyeti, Tasfiye Heyeti mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder.

Mahkemenin tasfiye kararında Mütevelli Heyetinin tasfiyeye devamı mahzurlu görülürse, Tasfiye Heyetini teşkil hususunda Mahkemenin kararı esas olur. Ancak 3 kişiden ibaret olarak kurulacak Tasfiye Heyetinde 2 üyenin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri olması tercih olunur. Bunlar Mahkemece Holding İdare Heyeti üyeleri arasından veya dışarıdan seçilirler.

Tasfiye Heyetine Mahkemece takdir edilecek bir ücret verilir.

Tasfiye sonucunda borçların tasfiyesinden sonra artan mal ve haklar İstanbul Darüşşafaka Cemiyetine veya bunun yerine kaim olan müesseseye intikal eder.

GEÇİCİ MADDE

Vakfın tescil edildiği tarihten itibaren 8. madde mucibi ilk Mütevelli Heyeti kuruluncaya kadar aşağıda isim ve adresleri yazılı zevat, kurucular tarafından Mütevelli Heyetine tayin edilmişlerdir.

SAKIP SABANCI

HACI SABANCI

ŞEVKET SABANCI

EROL SABANCI

ÖZDEMİR SABANCI

Bu Heyet süresi zarfında gerekli seçimleri yaptırarak 8. maddede yazılı Mütevelli Heyetinin göreve başlamalarını sağlayacaktır.

EK MADDELER

EK MADDE : 1 - UYGULANACAK DİĞER MEVZUAT

Bu Senette yer almayan hususlar için “ Türk Medeni Kanunu” ve “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük” hükümleri uygulanır.

Bu Kanun veya Tüzük’te yapılan değişiklikler veya diğer yasal düzenlemeler, bu Senette belirlenen usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, Vakıf Yönetimi, Vakıf Senedi değişikliği yapılıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir

EK MADDE : 2 - YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Vakıf yeni çalışma düzenine Vakıf Senedi değişikliği kesinlik kazandıktan sonra ve Mütevelli Heyetinin belirleyeceği tarihten sonra geçer.

RESMİ SENEDE İŞLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ADANA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ KARARI / TESCİL İLAMI
Tarih: 22.3.1974

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından verilen Adana 3’üncü Noterliğince tasdikli 21.3.1974 tarih ve 5580 sayılı resen tesis senedi ve buna bağlı belgelerle bir tesisin teşekkülü için lazım gelen zaruri ve asgari şartların yerine getirilmiş olduğu ve böylece tesisin gayesinin (uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak, uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak yönetilmesi veya denetimi yetkililerce Vakfa tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek, kültür ve sağlık tesisleri için verilen görevleri yapmak, kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara ileri ihtisas çalışmaları için imkan sağlamak, genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak) olarak tespit edildiği ve idare şeklinin Mütevelli Heyeti, İcra Komitesi ve Başkanlık tarafından yönetileceği, Mütevelli Heyet kuruluncaya kadar Vakfın idaresi için Sakıp Sabancı, Hacı Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı ve Özdemir Sabancı’nın Mütevelli Heyetine tayin edildikleri, Vakfın 5.000.000.-TL. sermaye ile kurulduğu ve bu meblağın 1/5’nin Vakfın tescili ile birlikte ödeneceği bakiye 4.000.000.-TL.nin tescil tarihini müteakip 12 aylık aralar ile 4 müsavi taksitte ödeneceği anlaşılmakla, HACI ÖMER SABANCI VAKFI’ nın Türk Kanuni Medenisinin 903 sayılı kanunun 1’inci maddesi ile değişik 74’üncü maddesi gereğince tasdik ve Mahkememizde açılacak Vakıf ve tesislere mahsus tescil defterine kayıt edilmesine .... Bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve bir örneğinin Adana Vakıflar Müdürlüğüne tevdiine. Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda 22.3.1974 tarihinde karar verildi.

ADANA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ KARARI / DEĞİŞİKLİK İLAMI
Tarih: 23.11.1982

Vakıf Senedinin 30 Temmuz 1982 tarih ve resmi gazetenin 17767 nüshası ile yayınlanan ve Bakanlar Kurulunun 8/4475 Sayılı Kararı ile tüzüğün ek 4 üncü maddesi gereğince 6ıncı maddesinin tadili, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından verilen 5.8.1982 tarih ve 982/103 Sayılı Kararı ile Vakıf Senedinin 6’ncı maddesinin son paragrafının tadili ile yeni şeklinin Adana 5. Noterliğince 23.11.1982 tarih ve 25187 Yevmiye ile tanzim ve tasdik edilen Hacı Ömer Vakfı düzenleme Tesis Senedi Değişikliğin Tüzüğün Ek 4. Maddesine uygun olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

ADANA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ KARARI / DEĞİŞİKLİK İLAMI
Tarih: 31.10.1984

Adana 5.Noterliğince düzenlenen 2.10.1984 tarih ve 24277 yevmiye numaralı davacı vakfın Vakıf Resmi Senedinin 2 inci maddesine (g) fıkrasının “Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, kazanç amacı gütmeyen yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak, kültür ve sanat dallarının gelişmesine çalışmak, bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, semierler ve bilimsel toplantılar tertiplemektir.” şeklinde olan değişikliği kabul edilmiştir.

ADANA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ KARARI / VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TESCİLİ
Tarih: 14.9.1987

Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın Adana 3. Noterliğince tanzim ve tasdik edilen 7.9.1987 tarih ve 40475 no’lu Vakıf Tesis Senedi değişikliğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 11.3.1987 tarih ve 19397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.M.K.nu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara vergi muafiyeti tanınması ile ilgili usul ve esaslardan yararlanması için, Vakıf Tesis Senedi değişikliğinin Mahkeme nezdinde tutulan sicil defterine tesciline karar verildi.

ADANA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ KARARI / DEĞİŞİKLİK İLAMI
Tarih: 24.6.2004

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Resmi Senedinin 4,6,8 ve 9. maddelerinin değiştirilmesi Türk Medeni Kanunun 4721 sayılı yasa ile değiştirilmiş, bu nedenle Vakıf Resmi Senedinin 4. maddesinde değişiklik yapılmış 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun ile Vakıflar Hakkında Yeni düzenlemeler getirilmiş yasa Fotokopisi dosya ekinde ibraz edilmiş Vakıf Resmi Senedinin yeniden düzenlenen 4,6,8,9 maddelerinin onanması ve tesciline karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe ekinde sunulan Tadil Sözleşmesi Kararının 9 kişiden oluşan Mütevelli Heyetinden 8 kişinin iştirak ve imzası ile alındığı, böylece 2/3 çoğunlukla karar verildiği, Vakfın Teftiş Makamının Vakıflar Genel Müdürlüğü olup Genel Müdürlüğünün 31.5.2004 gün ve 8251 Sayılı yazısında Vakıf Senedinin 21 Maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde , Senet değişikliğinin tescilinde sakınca olmadığı bildirildiği ve böylece kanuni formalitelerinin yerine getirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

ADANA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ KARARI / MERKEZİN İSTANBUL’A TAŞINMASI
Tarih: 3.4.2006

Hacı Ömer Sabancı Vakfı merkezinin İstanbul’a nakledilmesi nedeniyle Vakıf Resmi Senedinin 3.maddesinde değişiklik yapılmış ve Vakıf Resmi Senedinin 3.maddesinin bu şekilde yeniden düzenlenmesinin onanmasına karar verilmiştir.

İSTANBUL ASLİYE 6. HUKUK MAHKEMESİ KARARI/ VAKFIN KISA ADI, MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ, SÜRE VE ÜCRETLERİ
Tarih: 26.06.2008

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti, 28 Ağustos 2007 tarih ve 2007/06 sayılı kararı ile Vakıf Resmi Senedinin 1, 8, 9, 10 ve 18 nci maddelerinin değiştirilmesine karar verildiğini, bu nedenle Beşiktaş 16. Noterliğinin 28 Eylül 2007 tarihli “Vakıf Resmi Senet Değişikliği”nin onanmasına ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkeme, Vakfın kısaltılmış adına ilişkin Vakıf Resmi Senedinin 1. maddesinde yapılmak istenen değişikliğin esaslı bir değişiklik olmadığına karar vererek, Resmi Senedin 8,9,10 ve 18. Maddelerinin Vakfın örgütüyle, yönetimine ve işleyişine ilişkin olduğu kanısına vararak haklı sebeplerin varlığını incelenmiştir. Vakıf Resmi Senedinin Mütevelli heyeti üye seçimine ilişkin 8. maddesinde yapılmak istenilen değişiklikte, Vakıf yönetiminin daha hızlı bir şekilde teşekkülünün amaçlandığı anlaşılmıştır. Vakıf Resmi Senedinin, Mütevelli Heyeti üyelerinin kaç yıl için seçileceğine ilişkin 9. maddesinde yapılmak istenilen değişiklik görev süresinin 6 yıldan 3 yıla indirilmesine ilişkin olup, yönetim ve denetimde kolaylık, dinamizm getirebileceği düşüncesi ile haklı addedilmiştir. Vakıf Resmi Senedinin, Mütevelli Heyeti Başkanının görev süresinin belirlendiği 10. maddesinde 2 yıl olan görev süresinin, 3 yıla çıkartılmasının istenmesi de Mütevelli Heyet üyeleri ile Başkanın görev süreleri eşitlenerek, uyumlu ve verimli bir çalışma amaçlandığı düşüncesi ile haklı görülmüştür. Yine 18. maddede yapılmak istenilen değişikliğin ise Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerine ücret ödenmemesine yönelik olduğu, bunun da Vakfın yararına ve haklı bir sebep görüldüğü kanısına varılmıştır.

Bu nedenle; Hacı Ömer Sabancı Vakfı Resmi Senedinde, Beşiktaş 16. Noterliğinin 28.09.2007 tarihli, 167909 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Tadil Sözleşmesi” ile 1,8,9,10 ve 18. maddelerinde yapılan değişikliğin tesciline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İSTANBUL ASLİYE 19. HUKUK MAHKEMESİ KARARI / 13. MADDE – İCRA KOMİTESİ ÜYE SAYISI 

Esas No: 2020/215 Esas

Karar No: 2021/84

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti, 17 Eylül 2020 tarih ve 2020/5 sayılı kararı ile Vakıf Resmi Senedinin 13’üncü maddesinin İcra Komitesi üye sayısı 3 kişi yerine 5 kişi olacak şekilde değiştirilmesini kararlaştırmış, Beşiktaş 16. Noterliğinin 02.10.2020 tarihli, 16544 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Tadil Sözleşmesi” ile söz konusu değişikliği talep ve dava etmiştir. Mahkeme, söz konusu “Düzenleme Şeklinde Tadil Sözleşmesi” ile 13. maddede yapılan değişikliğin tesciline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI / VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI
Tarih: 17.7.1973

Hacı Ömer Sabancı Vakfına vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığının 4.6.1973 tarihli ve GEL.:KVK/22101 401/35655 sayılı yazısı üzerine, 13.7.1967 tarihli ve 903 sayılı kanunun dördüncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17.7.1973 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAKANLAR KURULU KARARI / COUNCIL ON FOUNDATIONS ÜYELİĞİ
Tarih: 27.5.1987

Merkezi Adana’da bulunan Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın konusu ile ilgili hususlarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington şehrinde faaliyet gösteren Council on Foundations adlı kuruluşla işbirliği yapmasına izin verilmesi; Devlet Bakanlığı’nın 18.5.1987 tarihli ve 3524 sayılı yazısı üzerine, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzük’ün Ek 2 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27.5.1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.